Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 7 - 2020
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 14:24
1070 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 7 - 2020

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 7-2020

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

7.       LÊ QUỐC LÝ - LÊ QUỐC: Phát triển kinh tế số - Điểm mới trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

13.     NGUYỄN TRỌNG PHÚC - NGUYỄN THỊ THANH HÀ: Nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ thực tiễn Việt Nam

19.     NGUYỄN THANH TUẤN: Tích hợp, điều chỉnh và bổ sung các quan hệ lớn trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

25.     PHẠM THỊ TÚY: Một số nhận thức về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045

31.     NGUYỄN VĂN QUYẾT: Về chủ đề của Đại hội XIII

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

37.     NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN: Hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới của Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

42.     NGUYỄN HỮU MINH: Phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam: Thành tựu, thách thức và một số giải pháp trong giai đoạn mới

51.     TRƯƠNG MINH DỤC - VŨ THẾ TÙNG: Đổi mới và hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới

59.     LÊ TÂM ĐẮC: Hiện tượng cải đạo, đổi đạo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

65.     ĐÀO THỊ THANH THỦY: Thực trạng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và một số đề nghị

71.     TRẦN THỊ HỒNG HẠNH: Thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

77.     NGÔ THỊ HUYỀN: Thực hiện trách nhiệm giải trình - Tính tất yếu trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo

85.     PHAN THUẬN - LÂM MINH HẬU: Cơ cấu dân số ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách

Diễn đàn

91.     MẠCH QUANG THẮNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Dòng chảy tiếp nối chủ nghĩa Mác - Lênin - Điều không thể xuyên tạc

98.     ĐOÀN XUÂN THỦY: Phê phán việc đối lập V.I.Lênin với C.Mác trong quan điểm về điều kiện kinh tế của cách mạng vô sản

103.   PHẠM ANH HÙNG: Từ lý luận triết học của C.Mác về tư bản, phê phán những quan điểm không đúng về phạm trù tư bản

Quốc tế

110.   NGUYỄN VĂN DU - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Hệ thống liên minh an ninh song phương giữa Mỹ và các nước đồng minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Lịch sử và hiện tại

120.   NGUYỄN THỊ NGỌC HOA: Bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á

125.   TRỊNH VĂN ĐỊNH: Cấu trúc, cốt lõi, mối quan hệ và mục tiêu của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI