Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 7 - 2020
Thứ hai, 06 Tháng 7 2020 14:24
3229 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 7 - 2020

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 7-2020

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng hình ảnh cán bộ Trường Đảng

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

7.       LÊ QUỐC LÝ - LÊ QUỐC: Phát triển kinh tế số - Điểm mới trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

13.     NGUYỄN TRỌNG PHÚC - NGUYỄN THỊ THANH HÀ: Nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất từ thực tiễn Việt Nam

19.     NGUYỄN THANH TUẤN: Tích hợp, điều chỉnh và bổ sung các quan hệ lớn trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

25.     PHẠM THỊ TÚY: Một số nhận thức về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045

31.     NGUYỄN VĂN QUYẾT: Về chủ đề của Đại hội XIII

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

37.     NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN: Hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ trong giai đoạn mới của Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

42.     NGUYỄN HỮU MINH: Phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam: Thành tựu, thách thức và một số giải pháp trong giai đoạn mới

51.     TRƯƠNG MINH DỤC - VŨ THẾ TÙNG: Đổi mới và hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới

59.     LÊ TÂM ĐẮC: Hiện tượng cải đạo, đổi đạo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

65.     ĐÀO THỊ THANH THỦY: Thực trạng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và một số đề nghị

71.     TRẦN THỊ HỒNG HẠNH: Thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Việt Nam

77.     NGÔ THỊ HUYỀN: Thực hiện trách nhiệm giải trình - Tính tất yếu trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo

85.     PHAN THUẬN - LÂM MINH HẬU: Cơ cấu dân số ở đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và các khuyến nghị chính sách

Diễn đàn

91.     MẠCH QUANG THẮNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Dòng chảy tiếp nối chủ nghĩa Mác - Lênin - Điều không thể xuyên tạc

98.     ĐOÀN XUÂN THỦY: Phê phán việc đối lập V.I.Lênin với C.Mác trong quan điểm về điều kiện kinh tế của cách mạng vô sản

103.   PHẠM ANH HÙNG: Từ lý luận triết học của C.Mác về tư bản, phê phán những quan điểm không đúng về phạm trù tư bản

Quốc tế

110.   NGUYỄN VĂN DU - NGÔ CHÍ NGUYỆN: Hệ thống liên minh an ninh song phương giữa Mỹ và các nước đồng minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Lịch sử và hiện tại

120.   NGUYỄN THỊ NGỌC HOA: Bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á

125.   TRỊNH VĂN ĐỊNH: Cấu trúc, cốt lõi, mối quan hệ và mục tiêu của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền