Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 8 - 2020
Thứ ba, 25 Tháng 8 2020 10:23
2850 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 8 - 2020

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 8-2020

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.PHAN XUÂN SƠN: Văn hóa chính trị trong xây dựng năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

9.ĐẶNG DŨNG CHÍ - LÊ THỊ THU MAI:  Xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam

16.NGUYỄN VĂN GIANG - NGUYỄN NAM HẢI: Quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

22.NGUYỄN THỊ THƠM: Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

28.NGUYỄN VĂN THẮNG - KHUẤT TRỌNG NAM: Một số kiến nghị về chính sách của Đảng đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

33.NGUYỄN THỊ MIỀN: Mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thực tiễn - Kinh nghiệm

40.PHÙNG SĨ TẤN: Xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu đáp ứng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới

45.ĐINH XUÂN LÝ: Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19: Những bài học dưới góc nhìn Chính trị học

52.ĐỖ VĂN QUÂN: Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

58.NGUYỄN KHẮC ĐỨC: Về các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

64.NGUYỄN HUY PHÒNG: Phòng, chống văn hóa phẩm độc hại trong đời sống văn hóa

69.NGUYỄN THỌ ÁNH: Xây dựng văn hóa ứng xử cho công chức cấp xã

75.NGUYỄN THỊ PHƯƠNG: Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

81.NGÔ VĂN HÙNG: Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Hồng

Diễn đàn

88.ĐỖ LAN HIỀN: Cần hiểu đúng luận điểm “Đấu tranh chống tôn giáo” và “Làm cho tôn giáo đi đến chỗ tiêu vong thực sự” của chủ nghĩa Mác - Lênin

95.HÀ THỊ THÙY DƯƠNG - MAI THÚC HIỆP: Nhận diện những nguy cơ đang đe dọa sự sống còn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Quốc tế

102.   NGUYỄN THỊ QUẾ - NGUYỄN VĂN CHUYÊN: Vai trò của Tổng thống NURSULTAN NAZARBAYEV trong quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Kazakhstan 30 năm qua

108.   ĐOÀN TRƯỜNG THỤ: Hoạt động của các think tank ở Hoa Kỳ

113.   NGUYỄN PHƯƠNG HOA - TRẦN THỊ HẢI YẾN: Ngoại giao láng giềng của Trung Quốc từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay

119.   ĐOÀN THỊ QUẢNG: Hoạt động hợp tác phát triển nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Mekong của Ủy hội sông Mekong quốc tế - Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

126.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền