Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2021
Thứ hai, 12 Tháng 4 2021 13:26
6400 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHSINH TRỊ

SÔ 4-2021

 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

3.       LÊ HUY VỊNH: Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc 

9.       TRẦN SỸ PHÁN: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các chuyên đề triết học Chương trình cao cấp lý luận chính trị

16.     TÀO THỊ QUYÊN: Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

22.     TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH: Công nhân trí thức và chủ trương trí thức hóa công nhân của Đảng

29.     NGUYỄN HUY PHÒNG: Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

36.     ĐỖ THỊ DIỆP - CHU THỊ HẰNG NGA: Các tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin

43.     VÕ CHÂU THẢO: Giảng viên các trường chính trị với việc nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

50.     NGUYỄN DUY BẮC: Hoạt động thao giảng và Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn

56.     PHAN CÔNG KHANH: Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm xây dựng và phát triển

62.     ĐINH VĂN THỤY: Giảng dạy cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

67.     LÊ THỊ TÌNH: Phát huy vai trò của trường chính trị trong tổng kết thực tiễn

Thực tiễn - Kinh nghiệm

71.     LÊ MẬU NHIỆM - LÊ THỊ MINH HÀ: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở

75.     ĐỖ VĂN QUÂN: Giải pháp thích ứng với già hóa dân số nhanh ở Việt Nam

81.     MAI QUỐC DŨNG: Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo

86.     LÊ VĂN TUYÊN: Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân để phát triển kinh tế - xã hội

92.     LÊ VĂN ĐÔNG: Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

97.     LƯƠNG THU HIỀN: Bình đẳng giới trong lao động chăm sóc và việc gia đình không được trả lương

Quốc tế     

103.   TRỊNH THỊ HOA: ASEAN chủ động kiến tạo “vai trò trung tâm” hợp tác kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh đại dịch Covid-19

109.   BÙI THANH TUẤN: ASEAN với khủng hoảng chính trị tại Mianma

115.   NGUYỄN HOÀNG HÀ: Xử lý vấn đề việc làm và quan hệ lao động trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

121.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền