Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2021
Thứ sáu, 01 Tháng 10 2021 16:33
4441 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2021

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 9-2021

 

3.        VÕ VĂN THƯỞNG: Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

8.        NGUYỄN XUÂN THẮNG: Nêu cao phương châm chỉ đạo “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

14.      NGÔ TUẤN NGHĨA: Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

21.       NGUYỄN NHÂM - NGÔ THỊ HẠNH: Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới để phát triển đất nước

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

26.        BÙI ĐÌNH PHONG: Ý chí, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam - Từ truyền thống đến Hồ Chí Minh và trong công cuộc đổi mới

33.        NGUYỄN VĂN TRUNG: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các bức thư gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An

38.        NGUYỄN TẤT GIÁP - ĐỖ VĂN QUÂN: Kiểm soát phân tầng xã hội, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa

45.        NGUYỄN ĐỨC BÁCH: Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại của Việt Nam

49.        ĐÀO NGỌC BÁU: Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam hiện nay

55.      HÀ VĂN LUYẾN: Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng - Cơ sở, nội dung và phương thức

61.      NGUYỄN HỮU HOÀNG - TRẦN VĂN HUẤN: Xã hội số và vấn đề quản lý xã hội

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

67.      TRƯƠNG MINH DỤC: Những sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc

73.      NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH: Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

79.      TRIỆU QUANG MINH - HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong sinh viên

Thực tiễn - Kinh nghiệm

85.      BÙI VĂN HUYỀN - NGUYỄN THANH THẮM: Phát huy vai trò của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp

92.      NGUYỄN DƯƠNG HÙNG: Chính sách tôn vinh, khen thưởng đối với những đóng góp của đội ngũ doanh nhân

99.      PHẠM TUYÊN: Mô hình kinh tế tuần hoàn với phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam

104.     HOÀNG THỊ QUYÊN: Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lao động, việc làm ở Việt Nam

Quốc tế

110.      ĐINH XUÂN LÝ: Đại dịch Covid - 19 và những thách thức chính trị đối với thế giới

116.      ĐẬU HƯƠNG NAM: Thực hiện vai trò chủ sở hữu của nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước: Thực tiễn của OECD và gợi mở cho Việt Nam

123.      NGUYỄN VIỆT LÂM: Trung Quốc với vấn đề chủ quyền không gian mạng

130.       TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền