Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)
Thứ năm, 28 Tháng 10 2021 08:36
4328 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 524 (10-2021)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 524 (10-2021)

 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

3.       VŨ HOÀNG CÔNG: Tư duy triết học trong các văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới 

10.     TRẦN THỊ NHẪN: Quan điểm của Đảng về phát triển nhanh, bền vững đất nước

16.     VÕ VĂN LỢI: Quan điểm của Đại hội XIII về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

22.     LÊ THỊ THU MAI: Quốc hội khóa XV với trọng trách xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đất nước

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

29.     NGUYỄN HỮU MINH: Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về gia đình và vận dụng trong xây dựng gia đình Việt Nam

36.     NGUYỄN ANH TUẤN - LẠI THỊ NGỌC HẠNH: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chân lý và phục tùng chân lý trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

43.     LÊ THỊ HẰNG: Quan điểm Hồ Chí Minh về pháp quyền nhân nghĩa

49.     BÙI VĂN HẢI: Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất của giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản

54.     TRẦN THỊ THANH THỦY: Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo - Kỳ vọng và các thách thức trong bối cảnh mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

60.     PHẠM VĂN GIANG - HÀ THỊ ÁNH TUYẾT: Quan điểm của Đảng về vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

67.     BÙI THỊ KIM HẬU: Giảng dạy lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

72.     LÊ VĂN CHIẾN: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công - Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển

77.     NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN: Thuận lợi và khó khăn đối với giảng viên lý luận chính trị trong bối cảnh toàn cầu hóa

Thực tiễn - Kinh nghiệm

82.     NGUYỄN ĐÌNH TẤN: Nhận thức của người dân về các biểu hiện phân tầng xã hội và công bằng xã hội

88.     NGUYỄN THỊ KIM NGỌC: Văn hóa truyền thông trong hoạt động báo chí ở Việt Nam 

96.     NGUYỄN VINH HƯNG - NGUYỄN HOÀNG VIỆT: Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

101.   TRẦN HỮU ĐỒNG - HÀ HUY NGỌC: Thể chế điều phối liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long

109.   LÊ THỊ THANH HUYỀN - NGÔ THỊ PHƯƠNG LIÊN: Nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu chủ lực ở tỉnh Gia Lai

116.   ĐỖ THỊ THU THẢO: Phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân ở địa phương, nhìn từ thực tiễn tỉnh Bến Tre 

Nhân vật - Sự kiện

124.   PHẠM HỒNG CHƯƠNG - NGUYỄN THỊ MINH HIỀN: Đồng chí Lê Đức Thọ và tư duy đổi mới trong công tác cán bộ 

129.   TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học về phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Quốc tế

135.   LÊ LÊNA: Quyền lực chuẩn mực trong quan hệ quốc tế

143.   PHẠM THANH HẰNG: Chính sách tôn giáo của Nhật Bản từ năm 1945 đến nay 

150.   TRẦN TUẤN SƠN - VŨ ĐỨC THO: Điều gì diễn ra từ việc Taliban trở lại nắm quyền ở Ápganixtan

Thông tin

155.   ĐỖ THỊ MỸ DUNG: Hút thuốc lá và đại dịch Covid-19

158.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền