Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)
Chủ nhật, 26 Tháng 12 2021 16:27
3436 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 526 (12-2021)

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Tăng cường phối hợp hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

          Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

8.       PHAN XUÂN SƠN: Một số tiếp cận mới của Đại hội XIII về xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam

14.     NGUYỄN HÙNG HẬU: Quan điểm về dân trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

20.     LÊ VĂN HÂN - TRẦN NAM CHUÂN: Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

26.     BÙI QUANG HUY: Quán triệt quan điểm Đại hội XIII vào giáo dục quốc phòng, an ninh

31.     TRUNG THỊ THU THỦY: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

38.     MAI THỊ THANH TÂM: Bảo đảm thực hiện quyền tham gia xây dựng pháp luật của nhân dân

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

43.     NGUYỄN NGỌC HÒA: Giá trị bền vững của tư tưởng C.Mác về nghệ thuật

48.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Hành trình trở thành người cộng sản của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (1911-1920)

55.     TRẦN VĂN PHÒNG - LÊ THỊ HẠNH: Gắn kinh tế với xã hội - Đặc trưng cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

60.     HỒ TRỌNG HOÀI: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

66.     MẠCH QUANG THẮNG: Không thể xuyên tạc sự thật lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

73.     LÊ THỊ CHIÊN: Phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin từ sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

79.     HOÀNG VĂN TUYÊN: Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay

84.     TRẦN THÙY LINH: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Thực tiễn - Kinh nghiệm

90.     TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH: Toàn quốc kháng chiến và bài học về nhận định, đánh giá thời cuộc

98.     TRỊNH THANH TÂM: Những kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

104.   ĐINH VĂN THỤY: Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh

110.   NGUYỄN THỊ THU NGA: Hoạt động truyền thông của cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Diễn đàn

116.   NGUYỄN VĂN ĐÁNG: Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

123.   ĐỖ QUANG HUY: Phát huy vai trò của chủ thể quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình hiện nay

128.   LÊ THỊ NAM AN: Sự lệch chuẩn đạo đức công vụ trong một bộ phận công chức và giải pháp khắc phục

Quốc tế

134.   THÁI VĂN LONG - THÁI THANH PHONG: Cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ - Trung Quốc - Nga định hình trật tự thế giới mới và những tác động đến Việt Nam

140.   NGUYỄN THỊ OANH - QUÁCH THỊ HUỆ: Vai trò của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ Ấn Độ - Pakixtan

146.   BUNTIENG BUNLAPHENG: Phát huy nhân tố con người trong phát triển đất nước Lào thời kỳ đổi mới

Thông tin

152.   TRẦN VĂN HÒA: Vĩnh Phúc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

156.   LÊ MINH NGỌC: Hút thuốc thụ động: Tác hại khôn lường cho sức khỏe

158.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

          TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021

Thông tin tuyên truyền