Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)
Thứ hai, 27 Tháng 6 2022 14:52
2658 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 532 (6-2022)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 

3.     ĐOÀN THẾ HANH - ĐÀO DUY ANH: "Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội" - Luận điểm khoa học, nhân văn và cách mạng

9.     TRẦN THỊ THÚY CHINH: Vai trò của gia đình trong giáo dục cho thế hệ trẻ ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

15.    HOÀNG THỊ THẢO: Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

24.    NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Con đường xã hội chủ nghĩa - Sự lựa chọn phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử

30.    NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI: Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

37.    NGUYỄN VĂN THẾ: Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh hiện nay 

44.    NGUYỄN DŨNG ANH - TRẦN ĐÌNH CHÍN: Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

49.    ĐỖ NGỌC HANH: Quan điểm của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

55.    TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH: Giá trị bền vững của học thuyết sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

62.    NGUYỄN XUÂN TRUNG - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

68.    LÊ THỊ HIỀN LƯƠNG: Thực hiện quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh nông thôn

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

74.    ĐINH NGỌC GIANG - PHẠM VĂN PHONG: Yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII

80.    NGÔ THỊ PHƯƠNG LIÊN: Nhận diện và đấu tranh phòng, chống lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

86.    NGUYỄN QUANG CHUNG - TỐNG MINH LƯƠNG: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

93.    NGUYỄN VĂN VIÊN: Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

98.    LƯƠNG NGỌC VĨNH: Báo chí tham gia quản lý và giải tỏa xung đột xã hội (Kinh nghiệm từ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam)

105.   NGUYỄN VĂN LÝ - LÊ NHỊ HÒA: Trung tâm Nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa - Chặng đường 5 năm hoạt động

111.   ĐỖ MINH CƯƠNG - ĐÀO THANH TÙNG: Ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hợp tác xã để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc

117.   VŨ TUẤN ANH - LÊ NGỌC THÙY DƯƠNG - NGUYỄN LƯƠNG DIỆU AN: Quản trị nhân lực tòa soạn trong điều kiện có biến cố - Kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19

124.   TRẦN HỒNG QUYÊN: Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945-1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

DIỄN ĐÀN

130.   TRƯƠNG THỊ KIÊN: Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số

137.   TRỊNH XUÂN THẮNG: Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

QUỐC TẾ

143.   NGUYỄN AN NINH: Phát triển nhân lực ở các nước đang tiến vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

149.   NGUYỄN THỊ THÚY HÀ - TRỊNH THỊ HOA: Điều chỉnh chiến lược quốc phòng - an ninh của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền