Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 14:35
5173 Lượt xem

Quan điểm của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

TS ĐỖ NGỌC HANH

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 532 (6-2022)

 

Tóm tắt: Khẳng định tính khoa học, cách mạng trong cách tiếp cận của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng, bài viết đề xuất một số nội dung cơ bản, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Từ khóa: V.I.Lênin; bảo vệ Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền