Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của C.Mác, Ph.ăngghen về con người và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:05
4628 Lượt xem

Quan điểm của C.Mác, Ph.ăngghen về con người và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

TS ĐỚI VĂN TẶNG

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: C.Mác và Ph.Ăngghen đã xuất phát từ con người hiện thực, đưa ra những quan điểm đúng đắn, nâng lên tầm cao mới về vai trò của con người đối với sự phát triển của tự nhiên, xã hội nhằm thực hiện mục đích cao cả là giải phóng con người khỏi mọi sự áp bức, bất công, hướng tới tự do, bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bài viết phân tích một số quan điểm cơ bản của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người - chủ thể sáng tạo ra lịch sử nhân loại; đồng thời làm rõ quá trình Đảng ta vận dụng sáng tạo những quan điểm đó trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: C.Mác và Ph.Ăngghen; con người; xây dựng con người Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền