Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phê phán một số quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:07
5362 Lượt xem

Phê phán một số quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

PGS, TS BÙI THỊ NGỌC LAN

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, cố tình đem đối lập C.Mác với V.I.Lênin, từ đó đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch cố tình phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền