Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:13
6584 Lượt xem

Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam

TS NGUYỄN ĐÌNH THÁI

Học viện Chính trị khu vực II

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Đất đai là tài nguyên quý giá, nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Quản trị đất đai ở Việt Nam, mặc dù đã đạt được những kết quả to lớn trong tiến trình phát triển đất nước, song vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết xác định những điểm nghẽn về quản trị đất đai ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị đất đai trong thời gian tới, góp phần xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: quản trị đất đai, điểm nghẽn quản trị đất đai.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền