Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng trong phân phối và sự vận dụng của Đảng thời kỳ đổi mới
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:10
4825 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng trong phân phối và sự vận dụng của Đảng thời kỳ đổi mới

PGS, TS TRẦN HOA PHƯỢNG

Viện Kinh tế chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Công bằng trong phân phối là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày càng được Đảng ta nhận thức sâu sắc, đúng đắn, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển trong thực tiễn. Gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội là một trong những quan điểm rất quan trọng, thể hiện bước phát triển lý luận của Đảng về công bằng trong phân phối, cơ sở thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, công bằng trong phân phối, Đảng Cộng sản Việt Nam, thời kỳ đổi mới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền