Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đấu tranh chống những luận điệu phủ nhận giá trị công bằng xã hội của chủ nghĩa Mác
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:13
4701 Lượt xem

Đấu tranh chống những luận điệu phủ nhận giá trị công bằng xã hội của chủ nghĩa Mác

PGS, TS NGUYỄN MINH HOÀN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về công bằng xã hội của các nhà kinh điển mácxít có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Việc quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công bằng xã hội là cơ sở củng cố và khẳng định niềm tin vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội nói chung và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói riêng.

Từ khóa: công bằng xã hội; chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa tư bản; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền