Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Viện Triết học - 65 năm xây dựng và phát triển
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:15
5777 Lượt xem

Viện Triết học - 65 năm xây dựng và phát triển

PGS, TS ĐẶNG QUANG ĐỊNH

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khởi đầu là Tổ Triết học được thành lập tháng 9 năm 1957, với chức năng, nhiệm vụ làm trợ lý cho các chuyên gia và phụ đạo học viên tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Năm 1960, Khoa Triết học được thành lập với chức năng trực tiếp giảng dạy triết học Mác - Lênin cho các lớp hệ lý luận trung cao cấp của trường. Năm 1964, Khoa đã bắt đầu mở các lớp nghiên cứu sinh. Năm 1990, bắt đầu mở các lớp đào tạo thạc sĩ triết học.

Hiện nay, Viện Triết học có chức năng giảng dạy triết học Mác - Lênin và các chuyên ngành triết học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nghiên cứu các vấn đề triết học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền