Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quán triệt những quan điểm của Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh vào giảng dạy lý luận chính trị
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:18
5252 Lượt xem

Quán triệt những quan điểm của Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh vào giảng dạy lý luận chính trị

ThS ĐÀO VĂN ĐỆ

Học viện Chính trị khu vực I

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quan điểm cơ bản, xuyên suốt, nhất quán; là bộ phận quan trọng trong đường lối cách mạng Việt Nam. Tại Đại hội XIII của Đảng, nội dung này đã được Đảng ta bổ sung, phát triển với nhiều quan điểm chỉ đạo sâu sắc, cụ thể. Quán triệt, vận dụng những quan điểm cơ bản về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng, giảng dạy lý luận chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền