Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Thứ ba, 06 Tháng 9 2022 11:49
6091 Lượt xem

Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đang có một số khó khăn, thách thức cần được quan tâm giải quyết. Trước bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bài viết phân tích một số nội dung chủ yếu về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Nghị quyết.

Từ khóa: nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền