Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 12:47
3888 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 535 (9-2022)

 

3.      VÕ VĂN THƯỞNG: Tích cực đổi mới, đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong nghiên cứu lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

7.      NGUYỄN XUÂN THẮNG: Thực hiện phương châm: Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-2023

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

12.     NGUYỄN VĂN LÝ - VÕ CÔNG KHÔI: Bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

19.     TRẦN TUẤN SƠN - NGUYỄN THỊ HUỆ: Phát huy vai trò của Việt Nam trong hợp tác, liên kết ASEAN theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

25.     HỒNG THẾ VINH: Nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

31.     NGUYỄN DUY BẮC: Khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

43.     ĐINH VĂN THỤY: Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức vào nâng cao đạo đức cách mạng hiện nay

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

48.     TRỊNH XUÂN VIỆT: Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

54.     TRẦN THỊ HỢI: Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, điều không thể phủ nhận!

60.     TRẦN ANH TÚ: Nhận diện, đấu tranh với quan điểm cho rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam "phân biệt đối xử" với các dân tộc thiểu số

 ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

66.     MAI ĐỨC NGỌC: Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với các hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

73.     NGUYỄN MẠNH HẢI: Viện Thông tin khoa học - 60 năm xây dựng và phát triển

80.     TRẦN NGỌC NHIỀU: Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

87.     LÊ VĂN ĐÍNH: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

93.     NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN: Vai trò của quản lý xã hội với sự ổn định và phát triển xã hội

99.     ĐÀO NGỌC BÁU: Một số giải pháp bảo đảm thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"

106.   NGUYỄN THANH TUẤN - ĐỖ BẢO LIÊM: Việt Nam thúc đẩy bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu khi tham gia Hội đồng nhân quyền

114.   PHẠM THỊ THU SƯƠNG: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

DIỄN ĐÀN

120.   NGUYỄN ĐÌNH TẤN: Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội - Quá trình nghiên cứu lý luận và ứng dụng thực tiễn

128.   LÊ NGỌC HÙNG: Cải cách hành chính công: Từ mô hình quản lý truyền thống đến mô hình hậu quản lý công mới

137.   NGUYỄN MINH PHƯƠNG: Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức hội ở Việt Nam hiện nay

QUỐC TẾ

145.   LÊ VĂN TOAN: Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

150.   CHANSOULINH INKHAMSENG: Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở miền Trung Lào 

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI