Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện, đấu tranh với quan điểm cho rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam “phân biệt đối xử” với các dân tộc thiểu số
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 14:57
3769 Lượt xem

Nhận diện, đấu tranh với quan điểm cho rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam “phân biệt đối xử” với các dân tộc thiểu số

TRẦN ANH TÚ

Công an Thành phố Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống. Chính vì vậy, công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước xác định là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Tuy nhiên, các thế lực phản động, các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá công tác dân tộc tại Việt Nam. Bài viết nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc cho rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam “phân biệt đối xử” với đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ khóa: chính sách dân tộc, dân tộc thiểu số, dân tộc, bình đẳng dân tộc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền