Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 13:38
3664 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 537 (11-2022)

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

8.       NGUYỄN HÙNG HẬU: Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông

13.     MẠCH QUANG THẮNG: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc

20.     BÙI ĐÌNH PHONG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

26.     TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ: Xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tiến trình cải cách tư pháp

32.     NGUYỄN AN NINH: Những giá trị mang tính phổ biến và tính đặc thù trong lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua hơn 35 năm đổi mới

37.     NGUYỄN TRỌNG BÌNH - NGUYỄN THỊ NGỌC ANH: Nhân dân là trung tâm - Một nguyên tắc trong hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

44.     PHẠM ĐỨC KIÊN - ĐÀO ĐÌNH THẠO: Nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay

52.     PHẠM THỊ MAI: Đường chúng ta đi - Không một thế lực nào có thể quay ngược bánh xe lịch sử

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

58.     LÊ THỊ TÌNH - NGUYỄN HOÀNG LÝ: Giảng dạy trung cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

65.     NGUYỄN THỊ TÂM: Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay (Qua thực tiễn các trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa)

          NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

73.     LÂM QUỐC TUẤN - LÊ THỊ THU HỒNG: Phong cách Võ Văn Kiệt

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

80.     NGUYỄN QUANG VINH: Xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp

88.     NGUYỄN HỮU MINH: Bình đẳng giới trong đời sống gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

96.     ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOA: Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

DIỄN ĐÀN

106.   PHẠM TẤT THẮNG - NGUYỄN NGỌC ÁNH: Thực trạng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp tư nhân

112.   HÀ VIỆT HÙNG: Xu hướng phân tầng xã hội và giảm nghèo bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020

121.   NGUYỄN VINH HƯNG: Đặc điểm pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản tại một số quốc gia và Việt Nam

129.   NGUYỄN THANH BÌNH: Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo đổi mới nội dung, cách thức đánh giá cán bộ

          QUỐC TẾ

135.   TRÌNH ÂN PHÚ: Cuộc đấu tranh cho sự kiên trì và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của những người Cộng sản Trung Quốc

141.   LÊ THỊ THU MAI: Một số lý thuyết về chuyển dịch quyền lực và xu hướng chuyển dịch quyền lực hiện nay

          THÔNG TIN

152.   ĐỖ THỊ MỸ DUNG: Tác hại của thuốc lá đến kinh tế và môi trường

155.   NGUYỄN THỊ THÚY THẢO: Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam

158.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền