Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 10:38
3610 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 538 (12-2022)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.         TRỌNG CƯỜNG - TRẦN MINH: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

8.       NGUYỄN ĐỨC CHIỆN: Vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội trong chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại

18.     TRẦN THỊ NHẪN:  Chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

24.     NGUYỄN THANH TUẤN: Khát vọng, lý tưởng và phân kỳ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

32.     NGUYỄN VĂN HÙNG: Chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

39.     ĐINH VĂN THỤY: Phản bác luận điệu xuyên tạc "chủ nghĩa Mác bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản"

44.     NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH: Đấu tranh phản bác luận điệu "một đảng cầm quyền ở Việt Nam là độc tài, mất dân chủ"

50.     LÊ MINH NGỌC: Truyền thông của cơ quan công quyền với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

56.     ĐẬU TUẤN NAM - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Nghiên cứu đề xuất nội dung chuẩn chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

62.     LÊ KIM VIỆT: Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên chuyên ngành Xây dựng Đảng

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

67.     LÊ HUY VỊNH: Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Chiến dịch phòng không tháng 12-1972

73.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Về dự báo thiên tài của Hồ Chí Minh: "Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội"

81.     TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH: Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Thắng lợi của đường lối kháng chiến kiên định và khát vọng hòa bình

88.     TRẦN NAM CHUÂN: Sự kiện "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không": Đánh giá của người Mỹ và báo chí phương Tây

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

95.     HOÀNG NGỌC HÒA: Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (2016-2020)

102.   NGUYỄN THẮNG LỢI - NGUYỄN THỊ TRANG: Đội ngũ trí thức Hải Phòng hội nhập quốc tế

111.   ĐỖ ĐỨC HÒA: Tỉnh ủy Bình Phước lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1997-2022)

DIỄN ĐÀN

118.   TRỊNH DUY LUÂN: Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay

125.   BÙI VIỆT HƯƠNG: Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam

132.   LÊ VĂN RI: Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

QUỐC TẾ

138.   Trịnh Văn Tùng: Quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp về chủ nghĩa xã hội

145.   PHẠM THANH BẰNG: Nhìn lại quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

THÔNG TIN

154.   ĐỖ THỊ MỸ DUNG: Phòng, chống hút thuốc lá - Kinh nghiệm từ Thái Lan

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

          TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2022

Thông tin tuyên truyền