Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:22
4979 Lượt xem

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

TS LÊ VĂN RI

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ:“Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”(1). Bài viết nghiên cứu các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận diện hành vi lợi dụng quyền lực và thực trạng trong công tác cán bộ hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác này, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Từ khóa: kiểm soát quyền lực; công tác cán bộ; lợi dụng quyền lực; chống chạy chức, chạy quyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền