Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tổng mục lục Tạp chí Lý luận chính trị năm 2022
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:58
5848 Lượt xem

Tổng mục lục Tạp chí Lý luận chính trị năm 2022

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2022

 

TT

Tên chuyên mục, tên bài

Tác giả

Số

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

1

Quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng của Đại hội XIII

Nguyễn Trọng Phúc

1

2

Phát triển kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

 Đoàn Triệu Long

1

3

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

Hồ Thanh Thủy

1

4

Phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  Lê Văn Phục -
Hồng Thế Vinh

1

5

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở cho việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

Tạ Ngọc Tấn

2

6

Hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng nhằm thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Hoàng Phúc Lâm

2

7

Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm Đại hội XIII về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Dương Trung Ý

2

8

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế

Phạm Quang Minh - Nguyễn Hồng Hải

3

9

Xây dựng Đảng về văn hóa, đạo đức

Bùi Đình Phong

3

10

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Một phát triển nhận thức của Đại hội XIII

Nguyễn Văn Giang

3

11

Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nguyễn Thị Chinh -
Nguyễn Trung Kiên

3

12

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở đội ngũ trí thức Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phạm Minh Sơn -
Phan Thị Thanh Hải

4

13

Việc tăng nhiệm vụ, thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng cho Ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp

Lê Văn Cường

4

14

Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Dương Thị Tươi

4

15

Quan điểm "dân là gốc" trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phan Mạnh Toàn

5

16

Quyết tâm chính trị của Đại hội XIII trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Nguyễn Văn Thắng

5

17

"Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội" - Luận điểm khoa học, nhân văn và cách mạng

Đoàn Thế Hanh -
Đào Duy Anh

6

18

Vai trò của gia đình trong giáo dục cho thế hệ trẻ ý chí, khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trần Thị Thúy Chinh

6

19

Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Hoàng Thị Thảo

6

20

Đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nguyễn Tuấn Anh

7

21

Niềm tin xã hội trong khát vọng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phạm Anh Hùng

7

22

Xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Đỗ Văn Quân

7

23

Tiếp tục đổi mới việc ban hành, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII

Phạm Huy Kỳ

8

24

Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nguyễn Văn Quyết

8

25

Bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nguyễn Văn Lý -
Võ Công Khôi

9

26

Phát huy vai trò của Việt Nam trong hợp tác, liên kết ASEAN theo quan điểm Đại hội XIII
của Đảng

Trần Tuấn Sơn -
Nguyễn Thị Huệ

9

27

Nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Hồng Thế Vinh

9

28

Phát huy vai trò của "thế trận lòng dân" theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đinh Ngọc Giang

10

29

Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo

Vũ Quang

10

30

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

Trọng Cường -

Trần Minh

12

31

Vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội trong chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại

Nguyễn Đức Chiện

12

32

Chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Trần Thị Nhẫn

12

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

33

Xây dựng tòa án điện tử, một nhiệm vụ quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp trong tòa án nhân dân

 Nguyễn Hòa Bình

1

34

Tư duy lý luận trong tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới

Nguyễn Xuân Thắng

1

35

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội ở Việt Nam

Lê Quốc Lý

1

36

Lý do Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam chọn con đường xã hội chủ nghĩa 

 Nguyễn Mạnh Hà -
Vũ Thị Hồng Dung

1

37

Một số vấn đề lý luận chung về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đỗ Ngọc Ninh

1

38

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân

Nguyễn Thanh Tuấn

1

39

Sự gắn bó, phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân

Nguyễn Văn Thế

1

40

Quan điểm của triết học Mác - Lênin về ý thức xã hội và ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới hiện nay

Trần Sỹ Dương

2

41

Học thuyết lợi nhuận của C.Mác vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, cách mạng và tính thời đại

Nguyễn Minh Quang

2

42

Thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

Lâm Quốc Tuấn

2

43

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước đối với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Đinh Ngọc Giang

2

44

Phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - những vấn đề lý luận

 Trần Khắc Việt

2

45

Xây dựng các đơn vị báo chí Học viện phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Nguyễn Xuân Thắng

3

46

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, vận động thanh niên

Đỗ Ngọc Ninh

3

47

Giáo dục lối sống mới cho học sinh, sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Lê Thị Thanh Hoa

3

48

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống thiên tai

Đinh Quang Thành

3

49

Nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lê Văn Yên -
Đinh Đức Duy

3

50

Tiếp tục đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới

Ngô Huy Tiếp -
Nguyễn Văn Hùng

3

51

Định hướng cải cách tư pháp ở Việt Nam

Nguyễn Hòa Bình

4

52

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Tư tưởng xuyên suốt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trần Văn Phòng

4

53

Những giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà nhân loại hướng tới 

Hồ Trọng Hoài

4

54

Khái niệm Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền và mục đích lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Nguyễn Minh Tuấn

4

55

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lâm Quốc Tuấn -
Hà Văn Luyến

4

56

Hồ Chí Minh với việc trọng dụng nhân tài ngoài Đảng và các bài học kinh nghiệm

Trần Thị Minh Tuyết

4

57

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam

Trần Thị Vui

4

58

Kế thừa, phát huy giá trị truyền thống dân tộc trong xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Lê Văn Lợi

5

59

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện - Nội dung sâu đậm và đầy tâm huyết trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dương Trung Ý

5

60

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phan Xuân Sơn

5

61

Tổng kết lý luận gắn với thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Thanh Tuấn

5

62

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình và con đường tổng quát phát triển Việt Nam

Doãn Thị Chín

5

63

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay

Dương Thanh Bình

5

64

Con đường xã hội chủ nghĩa - Sự lựa chọn phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử

Nguyễn Trọng Phúc

6

65

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Thị Tuyết Mai

6

66

Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh hiện nay

Nguyễn Văn Thế

6

67

Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Dũng Anh -
Trần Đình Chín

6

68

Quan điểm của V.I.Lênin về bảo vệ Đảng và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Đỗ Ngọc Hanh

6

69

Giá trị bền vững của học thuyết sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trần Thị Như Quỳnh

6

70

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nguyễn Xuân Trung -
Nguyễn T.Huyền Trang

6

71

Thực hiện quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm an ninh nông thôn

Lê Thị Hiền Lương

6

72

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - Thành tựu, hạn chế và giải pháp

 Lê Hữu Nghĩa

7

73

Bài học kinh nghiệm xây dựng Đảng từ hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ

Mạch Quang Thắng

7

74

Quan điểm của C.Mác về biến đổi xã hội và vận dụng trong nghiên cứu về biến đổi xã hội ở Việt nam hiện nay

Lê Thị Thanh Hà

7

75

Quan điểm của C.Mác. Ph.Ăngghen về con người và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Đới Văn Tặng

7

76

Khát vọng phát triển đất nước trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Văn Phục

7

77

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang trong cách mạng giải phóng dân tộc

Phạm Văn Minh -
Nguyễn Hồng Nguyên

7

78

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị

Nguyễn Xuân Thắng

8

79

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

Phạm Xuân Mỹ

8

80

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kết hợp tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

Nguyễn Anh Tuấn -
Phạm Tố Uyên

8

81

Cơ sở khoa học và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đinh Thị Nga -
Nguyễn Viết Dũng

8

82

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng trong phân phối và sự vận dụng của Đảng thời kỳ đổi mới

Trần Hoa Phượng

8

83

Tích cực đổi mới, đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong nghiên cứu lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

 Võ Văn Thưởng

9

84

Thực hiện phương châm: Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả,
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2022-2023

Nguyễn Xuân Thắng

9

85

Khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Duy Bắc

9

86

Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức vào nâng cao đạo đức cách mạng hiện nay

Đinh Văn Thụy

9

87

Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới

Nguyễn Xuân Thắng

10

88

Kiên định con đường Cách mạng Tháng Mười, tiếp tục sáng tạo trong cải cách, đổi mới, thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội

Nguyễn Viết Thảo

10

89

Giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị

Lê Minh Quân

10

90

Đồng bào công giáo ở Nam Định thực hiện phương châm kính Chúa, yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Phú Lợi

10

91

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Nguyễn Xuân Thắng

11

92

Ph.Ăngghen với tư tưởng phương Đông

Nguyễn Hùng Hậu

11

93

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc

Mạch Quang Thắng

11

94

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Bùi Đình Phong

11

95

Xử lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tiến trình cải cách tư pháp

Trương Thị Hồng Hà

11

96

Những giá trị mang tính phổ biến và tính đặc thù trong lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua hơn 35 năm đổi mới

Nguyễn An Ninh

11

97

Nhân dân là trung tâm - Một nguyên tắc trong hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam

Nguyễn Trọng Bình - Nguyễn Thị Ngọc Anh

11

98

Khát vọng, lý tưởng và phân kỳ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Tuấn

12

99

Chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền

Nguyễn Văn Hùng

12

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

100

Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Lê Văn Lợi

1

101

Phê phán luận điệu "Việt Nam phát triển kinh tế nhiều thành phần tất yếu phải thực hiện đa nguyên, đa đảng"

Trần Sỹ Phán

1

102

Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta

Phan Trọng Hào

2

103

Phê phán những quan điểm sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Hoàng Thị Lan

2

104

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Vũ Thanh Sơn

3

105

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 Lê Thị Thục

3

106

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Hà Thị Bích Thủy

3

107

Phê phán luận điệu xuyên tạc "nhân quyền ở Việt Nam là hết sức tồi tệ"

Tường Duy Kiên

4

108

Bản chất tiên tiến, cách mạng của giai cấp công nhân trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nguyễn Thị Hoa

4

109

Công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận

Nguyễn Văn Đạo

4

110

Phê phán một số luận điểm sai trái, xuyên tạc về lợi ích quốc gia - dân tộc ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Huyền

5

111

Cuộc chiến tư tưởng về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu ở một số nước phương Tây

Nguyễn Kim Tôn -
Nguyễn Thị Kim Quế

5

112

Yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị Quyết
Đại hội XIII

Đinh Ngọc Giang -
Phạm Văn Phong

6

113

Nhận diện và đấu tranh phòng, chống lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí

Ngô Thị Phương Liên

6

114

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Mai Đức Ngọc

7

115

Phê phán một số quan điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bùi Thị Ngọc Lan

7

116

Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp với quy luật và thực tiễn

Trương Quốc Chính -
Nguyễn Duy Hạnh

7

117

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền

Lê Thị Chiên

7

118

Đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai ở vùng đồng bào dân tộc

Nguyễn Thị

Thanh Dung

7

119

Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng lãnh đạo xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vũ Hoàng Công

8

120

Vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Thị Báo

8

121

Đấu tranh chống những luận điệu phủ nhận giá trị công bằng xã hội của chủ nghĩa Mác

Nguyễn Minh Hoàn

8

122

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

Võ Văn Lợi

8

123

Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

Trịnh Xuân Việt

9

124

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, điều không thể phủ nhận!

Trần Thị Hợi

9

125

Nhận diện, đấu tranh với quan điểm cho rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam "phân biệt đối xử" với các dân tộc thiểu số

Trần Anh Tú

9

126

Phải chăng chủ nghĩa xã hội chỉ là không tưởng và "lịch sử đã cáo chung"?

Hồ Trọng Hoài

10

127

Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nguyễn Thị

Trường Giang

10

128

Phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển

Lê Trung Kiên

10

129

Tăng cường bản chất giai cấp công nhân, phòng, chống "phi chính trị hóa" quân đội

Trần Văn Hùng

10

130

Nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Phạm Đức Kiên -
Đào Đình Thạo

11

131

Đường chúng ta đi - Không một thế lực nào có thể quay ngược bánh xe lịch sử

Phạm Thị Mai

11

132

Phản bác luận điệu chủ nghĩa Mác bỏ rơi vấn đề con người nên thiếu tính nhân văn, nhân bản

Đinh Văn Thụy

12

133

Đấu tranh phản bác luận điệu: “Một đảng cầm quyền ở Việt Nam là độc tài, mất dân chủ”

Nguyễn Đình Quỳnh

12

134

Truyền thông của cơ quan công vụ với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Lê Minh Ngọc

12

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

135

Giảng dạy chính trị học trong chương trình cao cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lê Minh Quân

1

136

Cập nhật nội dung Văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy môn học Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

Đỗ Văn Quân

1

137

Tổ chức giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chínhh trị đáp ứng bản chất trường Đảng

Nguyễn Thị Quế Anh

1

138

Năng lực thực tiễn của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội

Nguyễn Đức Tuyên

1

139

Giáo dục ý thức làm chủ cho công nhân theo quan điểm Hồ Chí Minh

Nguyễn T.Huyền Trang

2

140

Thực trạng nhu cầu thông tin chính trị của sinh viên các trường đại học

 Nguyễn Văn Việt

2

141

Mở rộng cơ hội giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam từ góc độ tiếp cận lý thuyết hệ thống

Lê Ngọc Hùng

3

142

Kinh nghiệm và một số đề xuất về đào tạo giảng viên ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Hải

3

143

Giảng dạy Lịch sử Đảng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trịnh Thị Hồng Hạnh

4

144

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay

Phạm Hương Trà

5

145

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

Bùi Kim Thanh -
Bùi Thị Hồng Hà

5

146

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nguyễn Quang Chung - Tống Minh Lương

6

147

Công tác quản lý theo mô hình trường chính trị chuẩn

Nguyễn Văn Viên

6

148

Dân vận học: Cơ sở và ứng dụng

Tô Duy Hợp -

Võ Thị Mai

7

149

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn

Cầm Thị Lai

7

150

Viện Triết học - 65 năm xây dựng và phát triển

Đặng Quang Định

8

151

Tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong đào tạo nhân lực báo chí đối ngoại

Nguyễn Ngọc Oanh

8

152

Quán triệt những quan điểm của Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh vào giảng dạy lý luận chính trị

Đào Văn Đệ

8

153

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với các hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Mai Đức Ngọc

9

154

Viện Thông tin khoa học - 60 năm xây dựng và phát triển

Nguyễn Mạnh Hải

9

155

Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Trần Ngọc Nhiều

9

156

Viện Chính trị học - 30 năm xây dựng và phát triển

Lưu Văn Quảng

10

157

Đổi mới phương thức giáo dục văn hóa chính trị cho sinh viên hiện nay

Phan Hoàng Quỳnh

10

158

Giảng dạy trung cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Lê Thị Tình -
Nguyễn Hoàng Lý

11

159

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay (Qua thực tiễn các trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa)

Nguyễn Thị Tâm

11

160

Nghiên cứu đề xuất nội dung chuẩn chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đậu Tuấn Nam

12

161

Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên chuyên ngành xây dựng Đảng hiện nay

Lê Kim Việt

12

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

162

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay

Nguyễn T.Minh Ngọc -
Phạm Văn Thuần -
Lê Văn Chiến

1

 

163

Bình Dương 25 năm tái lập - Những chính sách và giải pháp vượt trội

Nguyễn Văn Hiệp

1

164

Phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

 Tạ Việt Hùng -
Nguyễn Hữu Cần

1

165

Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 Ngô Đình Xây

1

166

Giai cấp nông dân Việt nam sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

 Nguyễn Văn Quyết

1

167

Gắn công tác đánh giá cán bộ với bình xét thi đua, khen thưởng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngô Thị Hải Anh

1

168

Xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp với xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội

Bùi Phương Đình

2

169

Tái cơ cấu thị trường lao động để phát triển kinh tế Việt Nam

Ngọ Duy Hiểu -
Nhạc Phan Linh

2

170

Giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong quân đội

 Lê Xuân Thủy -
Khuất Trọng Nam

2

171

Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Lê Thị Hồng Hạnh

2

172

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện công tác dân tộc

Lương Thanh Duy

2

173

Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đỗ Thị Nhường

2

174

Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021 - Kết quả và kinh nghiệm

Dương Mạnh Sơn

3

175

Vận dụng mô hình kinh tế chia sẻ trong phát triển nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp

Đỗ Minh Cương -
Hoàng Văn Cương

3

176

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Mai Việt Bách

3

177

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ tác động của các khu công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Quỳnh Hoa

3

178

Công tác thông tin đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Mai

4

179

Luật Đất đai năm 2013: Thực tiễn thi hành và những bất cập cần sửa đổi, bổ sung  

Đặng Văn Cường -
Hà Thị Khuyên

4

180

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa trên mạng xã hội hiện nay

Ngô Thị Huyền

4

181

Chuyển dịch cơ cấu lao động dưới tác động của quá trình di cư lao động

Đoàn Văn Trường

4

182

Dân cư Bình Dương: Quy hoạch và phát triển

Nguyễn Văn Hiệp

5

183

Năng lực thực thi quản lý phát triển xã hội của các chủ thể tham gia (qua đánh giá của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Đặng Thị Ánh Tuyết -
Vũ Thái Hạnh

5

184

Chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam sau tác động của đại dịch Covid-19

Phan Tiến Ngọc

5

185

Sự gắn kết dân tộc và tôn giáo của Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ

Phạm Thanh Hằng

5

186

Báo chí tham gia quản lý và giải tỏa xung đột xã hội (Kinh nghiệm từ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam)

Lương Ngọc Vĩnh

6

187

Trung tâm Nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa - Chặng đường 5 năm hoạt động

Nguyễn Văn Lý -
Lê Nhị Hòa

6

188

Ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào hợp tác xã để kiến tạo cuộc sống thịnh vượng,

hạnh phúc

Đỗ Minh Cương -
Đào Thanh Tùng

6

189

Quản trị nhân lực tòa soạn trong điều kiện có biến cố - Kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19

Vũ Tuấn Anh -
Lê Ngọc Thùy Dương -
Nguyễn Lương Diệu An

6

 

190

Vận dụng kinh nghiệm đối ngoại công an nhân dân giai đoạn 1945-1975, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Trần Hồng Quyên

6

191

Giải quyết mối quan hệ dân tộc xuyên biên giới, góp phần bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia

Trương Minh Dục

7

192

Đổi mới chính sách về dân số phù hợp với bối cảnh mức sinh thấp ở Việt Nam

Hà Việt Hùng

7

193

Quản trị tốt đất đai ở Việt Nam

Nguyễn Đình Thái

7

194

Bình Dương phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm bứt phá về kinh tế - xã hội

Nguyễn Việt Long

8

195

Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và khuyến nghị

Lê Văn Tuyên

8

196

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trịnh Thị Thanh

8

197

Đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Kim Đoan

8

198

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Lê Văn Đính

9

199

Vai trò của quản lý xã hội với sự ổn định và phát triển xã hội

Nguyễn Thị Tố Quyên

9

200

Một số giải pháp bảo đảm thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"

Đào Ngọc Báu

9

201

Việt Nam thúc đẩy bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu khi tham gia Hội đồng nhân quyền

Nguyễn Thanh Tuấn -
Đỗ Bảo Liêm

9

202

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Phạm Thị Thu Sương

9

203

Đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp

Bùi Hoài Sơn

10

204

Quản trị địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Đặng Viết Đạt

10

205

Phát huy vai trò của dân quân tự vệ trong xây dựng "thế trận lòng dân" bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Nguyễn Trọng Đại

10

206

Xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp

Nguyễn Quang Vinh

11

207

Bình đẳng giới trong đời sống gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Minh

11

208

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

Đỗ Thị Phương Hoa

11

209

Giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (2016-2020)

Hoàng Ngọc Hòa

12

210

Đội ngũ trí thức Hải Phòng trong công cuộc hội nhập quốc tế hiện nay

Nguyễn Thắng Lợi -
Nguyễn Thị Trang

12

211

Tỉnh ủy Bình Phước lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1997-2022)

Đỗ Đức Hòa

12

212

Vấn đề xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay

Đinh Thanh Tùng -
Lưu Đức Điệp

12

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

213

Công tác vận động quần chúng ở miền Nam, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Nguyễn Thị Bích Thúy

4

214

Phong cách Võ Văn Kiệt

 Lâm Quốc Tuấn -
Lê Thị Thu Hồng

11

215

Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Chiến dịch phòng không tháng 12-1972

Lê Huy Vịnh

12

216

Về dự báo thiên tài của Hồ Chí Minh: “Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”

Trần Thị Minh Tuyết

12

217

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” thắng lợi của đường lối kháng chiến kiên định và khát vọng hòa bình

Trịnh Thị Hồng Hạnh

12

218

Sự kiện “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Đánh giá của người Mỹ và báo chí phương Tây

Trần Nam Chuân

12

DIỄN ĐÀN

219

Một số biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản

Việt Nam

Bùi Thị Ngọc Lan

2

220

Nâng cao năng lực quản trị khủng hoảng của chính phủ và những gợi mở cho Việt Nam

Phạm Thế Lực

2

221

Bàn về việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Đỗ Lan Hiền

3

222

Chính sách đất đai của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

Trần Thị Minh Châu -
Vũ Văn Phúc

4

223

Sự tham gia của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam trong xây dựng

 pháp luật

Phan Thị Lan Hương -
Đặng Thị Ngọc Huyền

4

224

Phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam

Nguyễn Khắc Đức

5

225

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

Đỗ Quang Huy

5

226

Năng lực truyền thông chính trị của báo chí số

Trương Thị Kiên

6

227

Phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lập quy của Chính phủ

Trịnh Xuân Thắng

6

228

Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam

Nguyễn Thị Trường Giang -Nguyễn Thị Thu

7

229

Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn chính sách ở nước ta hiện nay

Nguyễn Trọng Bình

7

230

Thực hiện dân chủ ở cơ sở địa phương trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọ

8

231

Lý thuyết đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

 Đào Thị Thanh Thủy

8

232

Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội - Quá trình nghiên cứu lý luận và ứng dụng thực tiễn

Nguyễn Đình Tấn

9

233

Cải cách hành chính công: Từ mô hình quản lý truyền thống đến mô hình hậu quản lý

công mới

Lê Ngọc Hùng

9

234

Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức hội ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Minh Phương

9

235

Nhận diện những biểu hiện vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu của công tác cán bộ

Lê Kim Việt

10

236

Phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam

Đỗ Văn Quân -
Đặng Thị Minh Lý

10

237

Thực trạng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp

Phạm Tất Thắng -
Nguyễn Ngọc Ánh

11

238

Xu hướng phân tầng xã hội và giảm nghèo bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Hà Việt Hùng

11

239

Đặc điểm pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản tại một số quốc gia và Việt Nam

Nguyễn Vinh Hưng

11

240

Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo đổi mới nội dung, cách thức đánh giá cán bộ

Nguyễn Thanh Bình

11

241

Vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Trịnh Duy Luân

12

242

Kỹ trị và vận dụng kỹ trị trong mở rộng dân chủ ở Việt Nam

Bùi Việt Hương

12

243

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Lê Văn Ri

12

QUỐC TẾ

244

Luận giải của R.A.Dahl về "quyền lực" và sự phân bố quyền lực chính trị trong xã hội Mỹ

Đoàn Trường Thụ -
Nguyễn Văn Đáng

1

245

Sự định vị và chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc trong một thập kỷ qua

Nguyễn Thị Phương Hoa

2

246

Phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh Bắc Lào

Phetsamone Duangpasert

2

247

Ứng phó với biến đổi khí hậu - Quan điểm của thế giới và Việt Nam

Đinh Xuân Lý

3

248

Quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số nước và các giá trị tham khảo cho Việt Nam

Lê Thị Minh Hà

3

249

Từ chức trong quan hệ với quyền lực và đạo đức ở các nước phương Tây và gợi mở

tham khảo

Nguyễn Thị Mai Chi -
Phan Duy Anh

3

250

Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển kinh tế vùng biên giới

Đậu Tuấn Nam

4

251

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực

Chitsavan Thetyothin

4

252

Rủi to toàn cầu đối với việc thực hiện các chiến lược quốc gia và một số vấn đề đặt ra

Đậu Hương Nam

5

253

Tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo trong quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay

Nguyễn Việt Lâm

5

254

Vị thế của ASEAN ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: Cơ hội trong thách thức

Ngô Chí Nguyện

5

255

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ nữ trí thức Lào

Chitphathay Sovalith

5

256

Phát triển nhân lực ở các nước đang tiến vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nguyễn An Ninh

6

257

Điều chỉnh chiến lược quốc phòng - an ninh của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Thúy Hà -
Trịnh Thị Hoa

6

258

Tác động từ chính sách của Mỹ đối với an ninh Đông Nam Á

Đào Ngọc Dinh

7

259

Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU và những đóng góp của Việt Nam

Thái Văn Long

7

260

Bảo đảm an ninh xã hội ở Anh và một số gợi mở đối với Việt Nam

Võ Công Khôi

7

261

Cạnh tranh chiến lược nước lớn và đối sách của Việt Nam

Phạm Quốc Thành

8

262

Nhận diện một số thách thức đối với môi trường an ninh khu vực Đông Nam Á

Bùi Thanh Tuấn

8

263

Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cập huyện ở tỉnh Bo Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Sai Phonne Phetbounmy

8

264

Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

Lê Văn Toan

9

265

Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở miền

Trung Lào

Chansoulinh Inkhamseng

9

266

Bàn về trật tự thế giới hiện nay

Trần Khánh –

Nguyễn Huy Hoàng

10

267

Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc

Phan Văn Rân -
Nguyễn Thị Thu Hà

10

268

Một số vấn đề về xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nguyễn Đình Thuận

10

269

Pháp luật của Hàn Quốc về quyền của người cao tuổi và kinh nghiệm

Nguyễn Phương Nhung

10

270

Cuộc đấu tranh cho sự kiên trì và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của những người cộng sản Trung Quốc

Trình Ân Phú

11

271

Một số lý thuyết về chuyển dịch quyền lực và xu hướng chuyển dịch quyền lực hiện nay

Lê Thị Thu Mai

11

272

Quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp về chủ nghĩa xã hội

Trịnh Văn Tùng

12

273

Nhìn lại quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaxia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

Phạm Thanh Bằng

12

THÔNG TIN

274

Thuốc lá điện tử - Mối nguy hại khôn lường

Lê Bảo Ngọc

1

275

Thuốc lá - Gánh nặng cho nền kinh tế

Nguyễn Thị Thúy Thảo

2

276

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, giảng viên của Học viện năm 2021

Lê Trang

3

277

Xây dựng môi trường không khói thuốc

Nguyễn Thị Lan

3

278

Hút thuốc lá thụ động - Mối nguy hiểm cho sức khỏe con người

Nguyễn Thị Thùy Linh

5

279

Hội thảo khoa học "Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh"

Trần Thị Huyền

7

280

Nguy cơ tiểm ẩn khi hút xì gà

Tạ Phương Liên

7

281

Hút thuốc lá: Đừng thử, dù chỉ một lần!

Lê Minh Ngọc

10

282

Tác hại của thuốc lá đến kinh tế và môi trường

Đỗ Thị Mỹ Dung

11

283

Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Thảo

11

284

Phòng, chống hút thuốc lá - Kinh nghiệm từ Thái Lan

Đỗ Thị Mỹ Dung

12

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền