Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)
Thứ hai, 30 Tháng 1 2023 07:55
4389 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 539 (1-2023)

 

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

7.       LÊ VĂN LỢI: Vấn đề kế thừa thành tựu văn minh nhân loại trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

14.     NGUYỄN MẠNH HÙNG: Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

21.     NGUYỄN THANH TUẤN: Xây dựng hệ giá trị quốc gia trong tiến trình trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

27.     LÝ VIỆT QUANG: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đấu tranh ngoại giao với Mỹ - Nền tảng định hướng cho thắng lợi trên bàn đàm phán Hội nghị Paris

33.     ĐỖ NGỌC NINH: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

37.     PHẠM THỊ VĨNH HÀ: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

44.     TRẦN QUANG DIỆU: An toàn và an ninh thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số

50.     HOÀNG THỊ LAN: Nhận diện một số thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

56.     ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG: Bác bỏ luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo

62.     NGUYỄN THỊ TRIỀU: Văn nghệ sĩ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

69.     MAI ĐỨC NGỌC: Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí

76.     PHẠM MINH ANH: Tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình trung cấp lý luận chính trị

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

83.     TRẦN THỊ THU HƯƠNG: Bài học kinh nghiệm về tập hợp lực lượng trong quá trình đàm phán tại Hội nghị Paris

91.     TRẦN THỊ HỢI: Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

96.     TRƯƠNG MINH DỤC: Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

104.   ĐINH THANH TÙNG - LƯU ĐỨC ĐIỆP: Vấn đề xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

109.   MAI VIỆT BÁCH: Chính quyền cấp huyện ở Thành phố Hà Nội tăng cường công tác dân vận

DIỄN ĐÀN

116.   DƯƠNG XUÂN NGỌC: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với trí thức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước

124.   ĐINH THỊ NGA - NGUYỄN LAN HƯƠNG: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam

131.   NGÔ ĐÌNH XÂY - PHẠM THỊ VUI: Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

QUỐC TẾ

140.   THÁI VĂN LONG: An ninh - chính trị thế giới năm 2022, dự báo năm 2023 và tác động đến Việt Nam

146.   LÊ THỊ THU MAI - PHAN DUY ANH: Những diễn biến mới trong hệ thống chính trị Mỹ hiện nay

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền