Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:17
4054 Lượt xem

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

ThS PHẠM THỊ VĨNH HÀ

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định đội ngũ cán bộ có vai trò then chốt trong sự nghiệp cách mạng và luôn quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng. Bài viết làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ, từ phương pháp, mục đích đánh giá cán bộ, phát huy kết quả đánh giá cán bộ, cách thức xử lý đối với cán bộ yếu kém, hạn chế, thậm chí sai phạm được phát hiện qua đánh giá. Đó là những chỉ dẫn trong công tác cán bộ hiện nay.

Từ khóa: Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ; phát huy kết quả đánh giá cán bộ; phương pháp, mục đích đánh giá cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền