Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bác bỏ luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:21
2649 Lượt xem

Bác bỏ luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo

TS ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG

Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm mục đích chống phá thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bài viết nhận diện những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo qua Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2021 của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ. Bằng những chứng cứ thực tiễn về đời sống tôn giáo ở Việt Nam, bài viết phản bác, phê phán đối với những luận điệu vu cáo Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo của mọi người.

Từ khóa: tự do tôn giáo ở Việt Nam; đời sống tôn giáo ở Việt Nam; bác bỏ luận điệu vu cáo về tự do tôn giáo.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền