Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Văn nghệ sĩ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:22
3717 Lượt xem

Văn nghệ sĩ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

ThS NGUYỄN THỊ TRIỀU

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn xã hội, càng đặc biệt hơn với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, có nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng, công chúng. Văn nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm trong hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam phát triển.

Từ khóa: văn nghệ sĩ; trách nhiệm nghệ sĩ; nền tảng tư tưởng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền