Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:19
4340 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 540 (02-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       PHẠM VĂN ĐỨC: Vấn đề tiếp thu các giá trị lý luận của nhân loại trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

8.       NGUYỄN LƯƠNG NGỌC - PHAN THỊ THU HẰNG: Quản trị và xây dựng nền quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

16.     BÙI THỊ NGỌC LAN - LÊ MINH PHƯƠNG: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

24.     TRẦN VĂN PHÒNG: Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

30.     NGUYỄN TRỌNG PHÚC: Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng hiện nay

36.     BÙI ĐÌNH PHONG: Tư duy chính trị Hồ Chí Minh - độc đáo, đậm dấu ấn bản sắc riêng

43.     LƯƠNG KHẮC HIẾU - PHẠM VĂN CHÚC: Tư tưởng Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và vận dụng ở Việt Nam

49.     LÊ VĂN CHIẾN - TRẦN NHẬT DUẬT: Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về "lãnh đạo đúng" trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay

53.     PHẠM ĐÌNH NHỊN - HOÀNG MẠNH HƯNG: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "người trước, súng sau" trong xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

60.     TRẦN MINH TRƯỞNG - TẠ VĂN SOÁT: Đấu tranh phản bác sự xuyên tạc những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

66.     PHẠM THANH HẰNG: Nhận diện và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam

73.     TRẦN VĂN HIẾU: Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng

81.     VŨ TRƯỜNG GIANG: Phê phán quan điểm về "dân tộc bản địa" ở Việt Nam

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

87.     VŨ THỊ PHƯƠNG LÊ: Nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong bối cảnh hiện nay

93.     NGUYỄN TẤN VINH - NGUYỄN PHƯƠNG AN: Phát huy vai trò của các trường chính trị trong tham gia tổng kết thực tiễn

99.     TRẦN THÙY LINH: Phát huy tính tích cực, chủ động nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cơ sở

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

105.   VÕ CÔNG KHÔI: Thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

111.   DƯƠNG THỊ TƯƠI: Pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

116.   HỒ THỊ BÍCH NGỌC: Tư duy, phương pháp chính trị việt Nam

121.   ĐẬU VĂN CÔI: Từ tham nhũng kinh tế đến tham nhũng chính trị và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - Nguy cơ và giải pháp ngăn chặn

125.   LÊ VĂN LONG: Vai trò của ngành sản xuất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa

QUỐC TẾ

133.   NGUYỄN XUÂN PHONG: Lý thuyết chính trị thực dụng đối với sự phát triển của Xinhgapo

137.   LÊ QUANG MẠNH - TRỊNH THỊ HOA: Nỗ lực của Đảng Nhân dân Campuchia trong nhiệm kỳ 2018-2023 và hướng tới bầu cử thành công Quốc hội khóa VII (nhiệm kỳ 2023-2028)

144.   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Quản lý thương mại biên giới của Trung Quốc

151.   AMIAD HOROWITZ: Tầm quan trọng của Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế và trách nhiệm đoàn kết của chúng ta

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền