Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)
Chủ nhật, 26 Tháng 3 2023 19:07
4183 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 541 (3-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.      VŨ VĂN PHÚC: Giải pháp thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

12.     NGUYỄN THỊ NGỌC HOA: Đổi mới, hoàn thiện thiết chế văn hóa

18.     NGUYỄN THỊ MIỀN - ĐỚI GIA THIÊN LINH: Nâng cao năng lực nội sinh về khoa học, công nghệ nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

27.     BÙI THANH TUẤN:  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

32.     PHAN THANH GIẢN: Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và kiêm nhiệm chức danh

         NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

38.     DƯƠNG TRUNG Ý: Dấu ấn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

49.     ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Mối quan hệ giữa "xây" và "chống" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

56.     ĐỖ THỊ THẠCH - NGUYỄN TRƯỜNG GIANG: Quan hệ giữa "ba trụ cột" phát triển của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam

63.     NGUYỄN DUY QUỲNH: Trọng dụng, phát triển nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

67.     NGUYỄN HUY PHÒNG: Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực

74.     PHẠM HỒNG SƠN: Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

         BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

80.     LÊ THỊ CHIÊN: Cuốn sách của Tổng Bí thư cung cấp luận cứ cho việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

85.     LÊ VĂN PHỤC: Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đanh thép về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

91.     BÙI THANH CAO: Nhận diện và phản bác quan điểm sai trái phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

         ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

96.     HOÀNG ANH: Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

103.   HÀN ANH TUẤN: Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

         THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

110.   NGUYỄN THANH TUẤN - ĐINH ĐỨC DUY: Phương hướng, giải pháp thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

116.   ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT - DƯƠNG THANH HẰNG - NGUYỄN HỮU HOÀNG: Cung cấp và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Qua khảo sát tại tỉnh Hòa Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng)

126.   PHẠM ĐỨC MINH: Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương - Kết quả, mục tiêu và giải pháp đến năm 2025

DIỄN ĐÀN

133.   BÙI THỊ HỒNG HÀ: Tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với đổi mới sáng tạo trong khu vực công

139.   NGUYỄN VINH HƯNG: Kinh tế ngầm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

         QUỐC TẾ

145.   NGUYỄN VIẾT THẢO: Bối cảnh hình thành và đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

152.   NGUYỄN KIM TÔN: Đằng sau những phát ngôn chống chủ nghĩa xã hội của Donald Trump

157.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền