Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:26
4107 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 542 (4-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       TRẦN SỸ PHÁN: Phát huy tinh thần cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

9.       BÙI KIM HẬU: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

15.     ĐỖ VĂN QUÂN: Phát huy vai trò của Nhà nước, thị trường và xã hội trong phát triển hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam

22.     TRỊNH THỊ THANH: Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

30.     LÊ VĂN LỢI: Quán triệt quan điểm "lấy dân làm gốc" trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

36.     NGUYỄN THỊ BÁO: Những chỉ dẫn trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy vai trò nêu gương, tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

45.     TRƯƠNG HỒ HẢI: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực

50.     PHAN XUÂN SƠN: Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo nguyên tắc "dân tộc hóa" của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943

58.     THÁI VĂN LONG: Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và một số lý thuyết quan hệ quốc tế trong xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

66.     PHẠM ANH HÙNG: Phát triển triết học Mác - Lênin để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

73.     ĐỖ THỊ THÙY TRANG: Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

79.     TRẦN THÁI HÀ: Nhà nước Việt Nam có toàn quyền và thực hiện đầy đủ quyền lực được nhân dân giao phó

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

87.     ĐỖ VĂN LANH: Nâng cao chất lượng cán bộ khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

94.     VŨ HOÀNG CÔNG: Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

100.   NGUYỄN NGỌC ÁNH: Mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

105.   LÊ THỊ THANH HÀ: Tăng cường hoàn thiện chính sách dân số, bảo đảm quản lý phát triển xã hội bền vững

112.   ÂU THỊ TÂM MINH: Quản lý nhà nước về dịch vụ công ở một số quốc gia và giá trị tham khảo

DIỄN ĐÀN

120.   PHẠM MINH SƠN - VŨ THANH VÂN: Nghiên cứu lý thuyết chính trị hiện đại tại Việt Nam hiện nay

128.   TRỊNH THỊ XUYẾN: Hệ thống chính trị đa đảng cạnh tranh và những vấn đề cần chú ý trong hệ thống chính trị Việt Nam

          QUỐC TẾ

136.   HOÀNG VĂN NGHĨA: Quan điểm của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội

143.   NGUYỄN THỊ THÚY HÀ - LƯU THỊ MAI ANH: Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt

151.   NGUYỄN VĂN LAN: Quan hệ Việt - Pháp sau 50 năm nhìn lại

158.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền