Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo nguyên tắc “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:41
4169 Lượt xem

Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo nguyên tắc “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943

GS, TSKH PHAN XUÂN SƠN

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích các nguyên tắc của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, sự vận dụng các nguyên tắc trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có văn hóa chính trị, bài viết đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo tinh thần “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Từ khóa: Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943; “dân tộc hóa”; hội nhập quốc tế.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền