Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:46
3608 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

TS ĐỖ THỊ THÙY TRANG

Trường Đại học Văn Lang

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là công việc lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp bởi “đấu tranh chính trị là hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp vô sản”(1). Bài viết nghiên cứu tư tưởng của V.I.Lênin về đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, phân tích ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc và vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: V.I.Lênin; chủ nghĩa xã hội; quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh tư tưởng.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền