Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:51
3452 Lượt xem

Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

PGS, TS VŨ HOÀNG CÔNG

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, hoạt động phản biện xã hội đã được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện trong cả nước, đạt nhiều kết quả tích cực. Song, thực tiễn cũng cho thấy còn một số hạn chế cần khắc phục. Bài viết làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ khóa: phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội; Quyết định số 217-QĐ/TW.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền