Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:52
3320 Lượt xem

Mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

TS NGUYỄN NGỌC ÁNH

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Năm 2007, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp nhà nước. Trong 16 năm qua, tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước thuộc Đảng bộ Khối từng bước được kiện toàn. Tuy nhiên, mô hình các tổ chức đảng này vẫn có những hạn chế, bất cập và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện.

Từ khóa: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền