Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)
Thứ tư, 31 Tháng 5 2023 13:45
3691 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 543 (5-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       TRẦN KHẮC VIỆT - TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH:  Thành tựu trong kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng thời kỳ đổi mới

10.     BÙI THỊ NGỌC LAN: Xu thế phát triển của giai cấp nông dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17.     NGUYỄN HỒNG ĐIỆP: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

          KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

25.     HOÀNG PHÚC LÂM: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thi đua thực hiện "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

32.     TRẦN MINH TRƯỞNG - NGÔ THỊ HẢO: Giá trị bền vững của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

39.     NGUYỄN THỊ KIM DUNG -NGUYỄN THỊ LƯƠNG UYÊN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam là sự kết tinh, phát triển giá trị dân tộc và nhân loại

47.     TRẦN THỊ HỢI: Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh về thái độ với sai lầm, khuyết điểm

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

53.     HỒ TRỌNG HOÀI: Vấn đề dân tộc trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam hiện nay

60.     TRẦN VĂN HÙNG: Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

67.     ĐOÀN XUÂN THỦY - HÀ THỊ VÂN ANH: Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc lý luận phân phối thu nhập của C.Mác

74.     ĐỖ NGỌC HANH: Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

81.     LÊ MINH PHƯƠNG: Nhận diện và phê phán các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

88.     ĐINH THANH TÚ - LÊ THẾ LÂM: Chủ động nắm bắt, ngăn chặn thông tin sai lệch trong Thuyết âm mưu chính trị của các thế lực thù địch

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

95.     NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG: Những nhân tố chi phối triết lý giáo dục và việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

101.   CẦM THỊ LAI - VŨ CÔNG GIAO: Phòng, chống tham nhũng vặt, góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở

110.   TRỊNH THỊ KIM THOA: Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

DIỄN ĐÀN

118.   ĐINH NGỌC GIANG: Đặc thù nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và yêu cầu về cơ chế quản lý phù hợp

124.   LÊ KIM VIỆT: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng

131.   NGUYỄN THỊ THANH DUNG: Để từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ hiện nay

          QUỐC TẾ

136.   NGUYỄN ANH CƯỜNG: Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ

143.   TRẦN TUẤN SƠN - NGUYỄN THỊ HUỆ: Tác động của cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải pháp thích ứng

150.   NGÔ TUẤN THẮNG - QUÁCH THỊ HUỆ: Thành tựu 50 năm quan hệ Việt Nam - Malaixia

158.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền