Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 09:01
3303 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

TS TRẦN VĂN HÙNG

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Bảo đảm sự vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, cốt yếu nhất trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân do V.I.Lênin đề xướng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng sáng tạo trong quá trình tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng quân đội về chính trị, từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới dưới ánh sáng tư tưởng V.I.Lênin.

Từ khóa: xây dựng quân đội kiểu mẫu; quân đội vững mạnh về chính trị; tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng quân đội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền