Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bài trừ mê tín dị đoan trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:37
3504 Lượt xem

Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bài trừ mê tín dị đoan trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo

PGS, TS NGUYỄN PHÚ LỢI

Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TÔ VĂN PHÚ

NCS Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Việt Nam là quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo, đa số người dân có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chính sách tôn giáo nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời luôn chú trọng bài trừ mê tín dị đoan. Bài viết đề cập tới quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bài trừ mê tín dị đoan, nêu lên một số thực trạng trong công tác truyền thông về bài trừ mê tín dị đoan và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác truyền thông bài trừ mê tín dị đoan trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.

Từ khóa: Truyền thông; bài trừ mê tín dị đoan; sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền