Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 17:05
2461 Lượt xem

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước

TS ĐOÀN TUẤN ANH
Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số thành tựu và hạn chế của nền văn học, nghệ thuật, qua đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước là nhân tố mang ý nghĩa quyết định sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.
Từ khóa: văn học, nghệ thuật; Đảng lãnh đạo; Nhà nước quản lý.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền