Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận thức, chính sách và thực thi quyền con người ở Việt Nam
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 08:28
2504 Lượt xem

Nhận thức, chính sách và thực thi quyền con người ở Việt Nam

TS VI THỊ HƯƠNG LAN

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Quyền con người là một giá trị phổ quát và là phạm trù chính trị gắn với tính giai cấp sâu sắc. Thực tế chứng minh, sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chính là quá trình xác lập và thực thi quyền con người trên quan điểm, cách tiếp cận mới của nhân loại. Cho đến nay, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam đều xác định con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển. Việt Nam đang thực thi quyền con người một cách thực chất và góp phần định hình nhận thức mới cho nhân loại. Bài viết góp phần cung cấp luận cứ khoa học đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khóa: quyền con người; dân chủ; chủ nghĩa xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền