Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:04
8256 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Số 549 (11-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       LÊ VĂN LỢI: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

10.     TRẦN THANH GIANG: Xây dựng văn hóa công sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

16.     LÊ THỊ HẰNG: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh soi sáng, định hướng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

21.     PHAN DUY ANH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chữa bệnh “khinh lý luận” trong cán bộ, đảng viên

29.     TRỊNH QUỐC VIỆT: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước trong công tác cán bộ và định hướng vận dụng hiện nay

37.     TÔ XUÂN SINH - NGUYỄN VĂN VỊ: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ về chính trị trong tình hình mới

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

42.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Phát huy sức mạnh nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

50.     HÀ THỊ THÙY DƯƠNG: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

57.     ĐINH THU HẰNG: Đào tạo báo chí trong kỷ nguyên công nghệ số tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

63.     NGUYỄN THẮNG LỢI: Báo chí tham gia kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay

70.     PHẠM MINH ANH - NGUYỄN THẾ HÙNG: Thực hiện quản lý xung đột xã hội của hệ thống chính trị hiện nay (qua khảo sát trên địa bàn Thành phố Hà Nội)

75.     PHAN TIẾN NGỌC: Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần ở Việt Nam

82.     NGUYỄN MINH PHƯƠNG - NGUYỄN THỊ HƯỜNG: Tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay

88.     LÊ NGỌC HÙNG - ĐỖ VĂN QUÂN: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

94.     TRẦN VĂN THẠCH: Từ phong trào xóa đói, giảm nghèo đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

          DIỄN ĐÀN

101.   HOÀNG NGỌC HẢI: Giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội trong thực hiện chính sách công nghiệp nhằm giảm nguy cơ “giải công nghiệp hóa sớm”

112.   PHÙNG CHÍ KIÊN: Quan hệ chính trị quốc tế và thời cơ phát triển của Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

121.   ĐẶNG VIẾT ĐẠT - HOÀNG THỊ QUYÊN: Bảo đảm quyền tham gia của người dân trong tiến trình xây dựng chính phủ số ở Việt Nam

          QUỐC TẾ

128.   HOÀNG PHÚC LÂM - NGUYỄN VĂN ĐÁNG: Tư tưởng đề cao tự do cá nhân và thể chế kiểm soát quyền lực nhà nước của Hoa Kỳ

135.   HỒ THANH THỦY: Kinh nghiệm liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp nội địa của Thái Lan và Malaixia

142.   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ từ năm 2012 đến nay

150.   NGUYỄN THU HÀ: Sáng kiến “vành đai, con đường” của Trung Quốc: Một thập kỷ nhìn lại

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền