Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:23
1334 Lượt xem

Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

GS, TS LÊ VĂN LỢI

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận gắn với tham mưu, tư vấn chính sách là một hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 13-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các tỉnh trên địa bàn cần nỗ lực trên các phương diện, trong đó đặc biệt là nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với tham mưu, tư vấn chính sách.

Từ khóa: tổng kết thực tiễn; nghiên cứu lý luận; tham mưu, tư vấn chính sách.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền