Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:35
1540 Lượt xem

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TS HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cách mạng. Các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam luôn tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình đó, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ cung cấp những chỉ dẫn quý báu và sâu sắc về đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, đại đoàn kết, dân tộc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền