Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)
Thứ hai, 25 Tháng 12 2023 15:38
9249 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

12-2023

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       ĐỖ VĂN TRỊNH - LÊ SỸ CƯƠNG - PHẠM DUYÊN MINH: Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm dịch vụ xã hội cơ bản

10.     ĐINH THỊ NGA - HỒ SỸ NGỌC: Nửa nhiệm kỳ thực hiện ba đột phá chiến lược

18.     ĐOÀN THU ANH: Hệ thống pháp luật cho chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

26.     ĐOÀN TRIỆU LONG: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quản lý xã hội và tiến bộ, công bằng xã hội

34.     NGUYỄN THANH TUẤN: Mục tiêu, định hướng và định hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

42.     NGUYỄN MINH HOÀN: Phản bác những luận điệu xuyên tạc việc thực hiện chính sách công bằng xã hội ở Việt Nam

48.     TỪ THỊ THOA: Phản bác luận điệu phủ nhận nền dân chủ trong chế độ một đảng ở Việt Nam

55.     NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

62.     TRẦN HOÀNG KHẢI: Tỉnh ủy Bạc Liêu lãnh đạo công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

69.     LÊ VĂN ĐÍNH: Thành phố Đà Nẵng với các chương trình an sinh xã hội

77.     NGUYỄN THỊ MIỀN: Vai trò và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong bối cảnh mới

82.     BIỀN QUỐC THẮNG: Nghị quyết số 98 của Quốc hội với các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững

90.     TRẦN THANH HÙNG - PHẠM THỊ HOA: Thực tiễn phát triển kinh tế hộ ở tỉnh Kon Tum và đề xuất giải pháp

97.     NGUYỄN KHÁNH TÙNG - TRẦN HUỲNH ANH - ĐINH TẤN PHONG: Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp ở thành phố Cần Thơ

104.   NGUYỄN THỊ LAN: Tỉnh Nghệ An nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần cải thiện môi trường đầu tư

          NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

111.   TRẦN THỊ KIM DUNG: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bài học kinh nghiệm

          DIỄN ĐÀN

116.   NGUYỄN TRỌNG BÌNH: Những yêu cầu cơ bản đối với tư duy lãnh đạo - Từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

124.   TRƯƠNG THỊ KIÊN: Báo chí góp phần phòng, chống các hành vi tiêu cực - Từ tiếp cận văn hóa

          QUỐC TẾ

131.   TRỊNH VĂN TÙNG: Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu về đổi mới, sắp xếp  tổ chức và quản lý dịch vụ công

139.   ÂU THỊ TÂM MINH: Phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước tại một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam

148.   NGUYỄN THỊ NGỌC ANH: Chính sách của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với dân tộc thiểu số trong thời kỳ cải cách

156.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

 

          TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Thông tin tuyên truyền