Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:15
1408 Lượt xem

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

GS, TS LÊ VĂN LỢI
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Qua gần 40 năm đổi mới, trên phương diện quản lý phát triển xã hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, phát huy tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân... Bên cạnh đó, thực tiễn quản lý phát triển xã hội còn không ít hạn chế, yếu kém đòi hỏi phải kịp thời khắc phục mới có thể phát triển đất nước nhanh và bền vững. Từ thực tế đó, Đảng ta xác định, phải “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”(1), xem đó là một trong những nội dung để thực hiện đột phá chiến lược “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng; quản trị quốc gia; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền