Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững đất nước
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:19
1482 Lượt xem

Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững đất nước

GS, TS TRẦN VĂN PHÒNG
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích quan hệ biện chứng giữa phát triển nguồn nhân lực và phát bền vững đất nước. Điều này thể hiện ở vai trò của phát triển nguồn nhân lực là cơ sở đối với phát triển bền vững đất nước và vai trò của phát triển bền vững đất nước đối với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với Việt Nam, để thực hiện chiến lược phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng thì phải chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài viết đề xuất giải pháp nhận thức và giải quyết tốt quan hệ này.
Từ khóa: nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực; phát triển bền vững.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền