Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hoàn thiện thể chế quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:20
1670 Lượt xem

Hoàn thiện thể chế quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

TS CẦM THỊ LAI
Vụ Các trường chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

GS, TS VŨ CÔNG GIAO
Trường Đại học Luật, Đại học quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

 

Tóm tắt: Hoàn thiện thể chế quản trị địa phương theo hướng hiện đại, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết ở nước ta hiện nay nhằm thực hiện chủ trương “đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả” của Đảng đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII. Bài viết phân tích những đặc trưng của quản trị địa phương, những yêu cầu đặt ra và phương hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế quản trị địa phương ở nước ta trong mối quan hệ so sánh với quan niệm truyền thống về quản lý nhà nước và quản lý nhà nước ở cấp địa phương. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 505.01-2021.07.
Từ khóa: quản lý; quản trị; quản lý nhà nước; quản trị quốc gia; quản trị địa phương.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền