Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng của C.Mác về nguyên tắc phân phối theo lao động góp phần bảo đảm công bằng trong nền sản xuất có phân hóa sở hữu
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:23
1393 Lượt xem

Tư tưởng của C.Mác về nguyên tắc phân phối theo lao động góp phần bảo đảm công bằng trong nền sản xuất có phân hóa sở hữu

PGS, TS NGÔ TUẤN NGHĨA
Viện Kinh tế chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở tiếp cận duy vật về lịch sử và chỉ rõ bản chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thông qua học thuyết giá trị thặng dư, C.Mác phát hiện ra rằng, chừng nào còn có sự phân hóa về sở hữu trong xã hội, chừng đó còn có sự phân hóa về thu nhập do còn có sự khác nhau về địa vị kinh tế của các chủ thể trong xã hội. Để làm giảm khoảng cách phân hóa ấy, trong điều kiện chưa thể thực hiện phân phối theo nhu cầu, xã hội quá độ tất yếu cần thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Bài viết phân tích cơ sở nhận thức cho tư tưởng về phân phối theo lao động của C.Mác, chỉ rõ phân phối theo lao động là nguyên tắc bảo đảm quyền công bằng trong nền sản xuất có phân hóa sở hữu. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài KX.04.15/21-25.
Từ khóa: phân phối theo lao động; phân hóa sở hữu.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền