Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất     Một số rào cản về nhận thức Việt Nam vượt qua trong quá trình đổi mới
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2024 10:27
1402 Lượt xem

Một số rào cản về nhận thức Việt Nam vượt qua trong quá trình đổi mới

GS, TS PHẠM VĂN ĐỨC
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 551 (1-2024)

 

Tóm tắt: Sự thành công của công cuộc đổi mới của Việt Nam có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân hết sức quan trọng là những người làm công tác lý luận và Đảng Cộng sản Việt Nam dám từ bỏ những tư duy giáo điều, dập khuôn máy móc như là những rào cản trong suốt thời gian dài để chấp nhận tư duy mới, nhận thức mới và sau đó là cách làm mới. Bài viết làm rõ một số rào cản về nhận thức mà Việt Nam đã vượt qua từ khi đổi mới đến nay.
Từ khóa: rào cản nhận thức; đổi mới đất nước.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền