Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 08:51
3195 Lượt xem

Xu thế phát triển của giai cấp nông dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS BÙI THỊ NGỌC LAN

Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Nông dân là chủ thể của kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, nông nghiệp, nông thôn nói riêng, giai cấp nông dân Việt Nam sẽ có những biến đổi quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển. Bài viết phân tích rõ vai trò của nông dân Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và đưa ra các dự báo xu thế phát triển của giai cấp nông dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ khóa: giai cấp nông dân Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền