Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)
Thứ sáu, 01 Tháng 3 2024 16:50
3468 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

SỐ 552 (2-2024)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.          LƯU NGỌC TỐ TÂM: “Dân giám sát, dân thụ hưởng”, sự củng cố và bảo đảm thực thi quyền làm chủ của nhân dân

11.        NGUYỄN CÔNG TRÍ: Vấn đề đoàn kết tôn giáo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

18.        HỒ TRỌNG HOÀI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ thể và động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

24.        BÙI PHƯƠNG ĐÌNH - NGUYỄN YẾN NHI: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân số và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới

31.        NGUYỄN HÙNG HẬU: Ý nghĩa của những tư tưởng đổi mới trong lịch sử dân tộc với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng

37.        NGUYỄN AN NINH: Đổi mới nhận thức và phát huy mạnh mẽ vai trò của trí thức trong thời kỳ mới

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

45.        NGUYỄN THANH TUẤN - NGUYỄN THỊ CHINH: Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong thời kỳ đổi mới

53.        LÊ MINH ĐỨC - NGUYỄN THANH BÌNH: Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào bài giảng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình trung cấp lý luận chính trị

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

60.        LÊ THỊ CHIÊN: Khoa học lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

68.        NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH - TRẦN THỊ THANH TÂM: Việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam: Những giá trị không thể phủ nhận

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

77.        HOÀNG NGỌC HẢI: Việt Nam thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh thực hiện chính sách thuế tối thiểu toàn cầu

85.        ĐẶNg THỊ ÁNH TUYẾT - NGUYỄN HỮU HOÀNG: Kết quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở tỉnh Thái Bình

93.        NGUYỄN VIỆT THANH - VÕ THỊ KIM XUÂN: Giữ gìn và phát triển hệ giá trị văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long

100.      ĐINH CÔNG TUYẾN: Phát huy động lực kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới

DIỄN ĐÀN

108.      TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ: Giám sát thi hành pháp luật của Chính phủ - Hình thức kiểm soát quyền lực quan trọng của Quốc hội

116.      PHẠM THỊ VĨNH HÀ: Đạo đức của Đảng, các yếu tố tác động và giải pháp bảo vệ, hoàn thiện

126.      NGUYỄN HẢI HOÀNG: Vấn đề xây dựng hệ giá trị cốt lõi của người công nhân Việt Nam hiện nay

QUỐC TẾ

135.      TRẦN MAI HÙNG: Kiểm soát, giám sát quyền lực trong bộ máy nhà nước của Trung Quốc và giá trị tham khảo

142.      NGUYỄN THANH SƠN: Mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội trong chính sách xã hội ở Đức

150.      SOMVANG PHONKHAMVONGSA: Vai trò và giải pháp tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng đối với cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở Lào

157.      TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền