Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Tạp chí Lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tạp chí Lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, Tạp chí Lý luận chính trị đã đăng tải nhiều bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được bạn đọc đặc biệt quan tâm, đánh giá cao. Bài viết làm rõ những đóng góp của Tạp chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

(LLCT) - Phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của quản lý nhà nước về tôn giáo. Thông qua việc định danh, phân tích các hình thức của phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo hiện nay, bài viết khảo sát những đặc điểm của tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tôn giáo; thực trạng phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới phương thức quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới.

Phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam

Phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam

(LLCT) - Nguồn lực tôn giáo (NLTG) có ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc phát huy NLTG ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Bài viết đề xuất các kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các địa phương và các tổ chức tôn giáo nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả NLTG ở Việt Nam.

Mạng xã hội và những thách thức đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ an ninh tư tưởng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

Mạng xã hội và những thách thức đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ an ninh tư tưởng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Các mạng xã hội trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi thói quen tiếp nhận tri thức, thông tin của người dân, tạo ra những biến đổi về hệ thống cấu trúc thông tin, truyền thông của xã hội. Mạng xã hội cũng đang đặt ra những thách thức đối với công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ an ninh tư tưởng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Tiêu chí và một số đề xuất để thực hiện chính sách trọng dụng nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Tiêu chí và một số đề xuất để thực hiện chính sách trọng dụng nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Nhân lực chất lượng cao là vấn đề quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Tiêu chí nhân lực chất lượng cao được tiếp cận ở các góc độ khác nhau, trong đó có 4 tiêu chí cơ bản. Để trọng dụng nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ từ xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xây dựng môi trường văn hóa tổ chức và đánh giá, sử dụng, đãi ngộ.

Sự tham gia của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam trong xây dựng pháp luật

Sự tham gia của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam trong xây dựng pháp luật

(LLCT) - Sự tham gia trong xây dựng pháp luật là cách thức mà các tổ chức thành viên Liên hợp quốc lồng ghép đưa các nội dung và chuẩn mực quốc tế vào trong hệ thống pháp luật quốc gia. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, đồng thời bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của các quốc gia thành viên. Bài viết phân tích sự tham gia trong xây dựng pháp luật của các tổ chức thành viên Liên hợp quốc tại Việt Nam, qua đó cho thấy những mặt tích cực của hoạt động này trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Chính sách đất đai của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

Chính sách đất đai của Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

(LLCT) - Bài viết trình bày đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phân bổ và tổ chức sử dụng đất đai trong thời kỳ đổi mới, đề xuất một số kiến nghị chính sách nhằm sử dụng tốt nhất nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội theo kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

(LLCT) - Các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, tuy nhiên, sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường vẫn còn thụ động hoặc không hiệu quả. Bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận chung về cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam; chỉ ra thực trạng và một số gợi mở mang tính khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý này. 

Bàn về việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Bàn về việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Tại Đại hội XIII, Đảng ta lần đầu tiên chính thức khẳng định việc phát huy các nguồn lực tôn giáo. Bàn về việc phát huy “nguồn lực tôn giáo” là đề cập đến công năng xã hội của tôn giáo, đóng góp cho sự phát triển của xã hội và của nhân loại. Tôn giáo tham gia vào công tác xã hội được các chính phủ khuyến khích, nhưng tham gia đến đâu lại là vấn đề của mỗi quốc gia. Nguồn lực của tôn giáo được khai thác, phát huy thế nào phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh, điều kiện khách quan của xã hội và ý muốn chủ quan của nhà cầm quyền. Bài viết bàn về việc phát huy các nguồn lực tôn giáo và những vấn đề đặt ra khi khai thác, phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Phát huy vai trò các chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bài viết phân tích vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của các chủ thể trong hoạt động này.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Những năm qua, công tác thu hồi tài sản tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, tỷ lệ tài sản thu hồi được còn thấp hơn nhiều so với tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát cần thu hồi. Bài viết làm rõ những hạn chế, bất cập trong việc phát hiện, xác định và thu hồi tài sản tham nhũng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Một số biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một số biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng hiện nay, chủ nghĩa dân tộc đang có xu hướng trỗi dậy, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các quốc gia - dân tộc. Việt Nam cũng chịu tác động của vấn đề này theo cả hai chiều: tích cực và tiêu cực. Vì vậy, nhận diện rõ những biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc cùng những tác động, ảnh hưởng của nó để Việt Nam có thể chủ động trong hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh mới là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045; những bất cập của mô hình quản lý khu vực công, bài viết chỉ ra một số yêu cầu cần đổi mới trong hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, góp phần định hướng lý luận cho các hoạt động quản trị trong thực tiễn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Thực hiện vai trò chủ sở hữu của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước: thực tiễn của OECD và gợi mở cho Việt Nam

Thực hiện vai trò chủ sở hữu của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước: thực tiễn của OECD và gợi mở cho Việt Nam

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, mà biểu hiện tập trung của nó là ở hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Trên thế giới, trong bối cảnh còn nhiều vấn đề đặt ra đối với hiệu quả của khu vực doanh nghiệp này, gần đây các nước, đặc biệt các nước OECD, đã tiến hành nhiều cải cách về quản trị đối với DNNN, trong đó một nội dung trọng tâm là về vai trò chủ sở hữu của nhà nước trong DNNN. Bài viết tổng hợp thực tiễn thực hiện vai trò chủ sở hữu này của nhà nước ở các nước OECD, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong việc thực hiện vai trò chủ sở hữu của nhà nước trong DNNN. 

Những sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc

Những sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc

(LLCT) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của quá trình đổi mới nhận thức và sáng tạo trong thực tiễn của Đảng ta về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Bài viết làm rõ những sáng tạo của Đảng, từ đó phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 

Trang 1 trong tổng số 26 trang.

Thông tin tuyên truyền