Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội

Dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội

(LLCT) - Dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng là trụ cột có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong xã hội. Bài viết tập trung luận giải mối quan hệ giữa dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng và dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong xã hội ở nước ta hiện nay.

Giảng viên lý luận chính trị các trường đại học với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Giảng viên lý luận chính trị các trường đại học với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(LLCT) - Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là yêu cầu cấp thiết hiện nay, trong đó, vai trò của đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học là rất quan trọng. Bài viết phân tích các mức độ cũng như những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đánh giá vai trò, những hạn chế và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sách lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sách lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LLCT) - Sách lý luận chính trị có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác xuất bản sách lý luận chính trị thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đóng góp vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đấu tranh với các nội dung xấu độc, quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay

Đấu tranh với các nội dung xấu độc, quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay

(LLCT) - Nâng cao hiệu quả đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là vấn đề cấp thiết hiện nay. Đây là cuộc chiến phức tạp và khó khăn trong bối cảnh các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của mạng xã hội để gia tăng các phương thức tinh vi, nhiều thủ đoạn nguy hiểm nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Đấu tranh chống quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm, bè phái, “lợi ích nhóm”

Đấu tranh chống quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm, bè phái, “lợi ích nhóm”

(LLCT) - Bệnh quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm, bè phái, “lợi ích nhóm” là thứ “giặc nội xâm” nguy hiểm, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, làm suy yếu hệ thống chính trị. Đảng ta thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện các giải pháp mạnh mẽ nhằm đẩy lùi các căn bệnh này, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.

 Hoàn thiện cơ chế pháp lý phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện cơ chế pháp lý phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước hữu hiệu trong thực tế. Hoàn thiện cơ chế pháp lý phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm phát huy dân chủ XHCN, đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bài viết tập trung luận giải tính tất yếu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Một số vấn đề lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát, phản biện xã hội

Một số vấn đề lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát, phản biện xã hội

(LLCT) - Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mặt trận) là một tất yếu khách quan từ lịch sử đấu tranh cách mạng, từ tổ chức và hoạt động của Mặt trận, từ thực tiễn phát triển đất nước. Sự lãnh đạo đó đã được quy định trong nhiều văn bản như nghị quyết, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước và được Mặt trận thừa nhận. Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, đường lối, chiến lược cách mạng đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và thời đại, cho nên Đảng được thừa nhận quyền lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi của cả dân tộc, thể hiện được năng lực lãnh đạo và uy tín chính trị, có nhiều đảng viên của Đảng là những tấm gương, những tượng đài bất tử trong lòng nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như vậy, chỉ có một đảng cách mạng chân chính, có đường lối cách mạng đúng đắn, thực sự có bản lĩnh, có trí tuệ, phấn đấu vì mục tiêu “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Đảng đó mới xứng đáng là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Mối quan hệ giữa đa nguyên chính trị và dân chủ

Mối quan hệ giữa đa nguyên chính trị và dân chủ

(LLCT) - Quan hệ giữa chính trị và dân chủ nói chung và đa nguyên chính trị với dân chủ nói riêng luôn tồn tại những cách hiểu và những cách tiếp cận khác nhau. Bài viết tập trung làm rõ hai cách hiểu về mối quan hệ giữa đa nguyên chính trị và dân chủ. Một là, coi đa nguyên chính trị là điều kiện tiên quyết, là khai mở cho một nền dân chủ. Hai là, xã hội không nhất thiết phải có đa nguyên chính trị thì mới có dân chủ.

Vấn đề kiểm soát quyền lực, bảo đảm dân chủ trong quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam

Vấn đề kiểm soát quyền lực, bảo đảm dân chủ trong quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam

(LLCT) - Vấn đề xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam đã được đề cập từ hơn một thập niên gần đây. Quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo đòi hỏi phải chuẩn bị nhiều tiền đề, điều kiện và thực hiện nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó, kiểm soát quyền lực nhằm bảo đảm dân chủ là một trong những yêu cầu tất yếu khách quan. Bài viết góp phần luận giải về lý luận và thực tiễn của kiểm soát quyền lực, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong quá trình xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch ra sức chống phá, là chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để làm tốt việc này, định hướng, dẫn dắt của các tổ chức Đoàn có tính then chốt.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Trong những năm gần đây, các thế lực chống đối trong và ngoài nước đã sử dụng các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội để thực hiện nhiều chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, đưa ra những luận điệu thiếu căn cứ, nhằm đánh lừa dư luận, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó chúng tập trung xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng hòng làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn Việt Nam, bài viết tập trung phân tích, khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nhận diện và phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 (LLCT) - Báo chí có vai trò quan trọng, là tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi cán bộ làm công tác báo chí cần nâng cao năng lực chiến đấu trên mặt trận quan trọng này.

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong sinh viên hiện nay

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong sinh viên hiện nay

(LLCT) - Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là mũi nhọn. Đối tượng mà chúng hướng đến nhiều nhất khi thực hiện chiến lược này là thanh niên, sinh viên vì đây là lực lượng đông đảo, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa chiều, thường xuyên sử dụng internet và mạng xã hội... Do vậy, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: “Mô hình phát triển của Việt Nam được đánh giá rất đặc biệt”

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: “Mô hình phát triển của Việt Nam được đánh giá rất đặc biệt”

(LLCT) - Bên lề Đại hội Đảng XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi với báo giới xung quanh vấn đề lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay được thế giới nhìn nhận rất đặc biệt, "giải quyết được vấn đề ổn định, huy động nguồn lực và sự tham gia của nhân dân".

Trang 1 trong tổng số 24 trang.

Thông tin tuyên truyền