Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm

Phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm

(LLCT) - Lựa chọn con đường quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên CNXH là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn, là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Tuy nhiên, thời gian qua trên một số diễn đàn, nhất là trên các trang mạng xã hội xuất hiện các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta. Những quan điểm này không có cơ sở khoa học và thực tiễn. Những thành tựu đạt được sau gần 35 năm đổi mới và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng được nhận thức rõ hơn, là những minh chứng thuyết phục để bác bỏ quan điểm sai trái đó. 

Ảnh hưởng của “tư duy nhiệm kỳ” tới hoạt động lãnh đạo, quản lý - Biểu hiện và giải pháp khắc phục

Ảnh hưởng của “tư duy nhiệm kỳ” tới hoạt động lãnh đạo, quản lý - Biểu hiện và giải pháp khắc phục

(LLCT) - Những năm gần đây, “tư duy nhiệm kỳ” đã và đang thực sự trở thành căn bệnh ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động lãnh đạo, quản lý và gây bức xúc trong dư luận ở nước ta. Thực chất của “tư duy nhiệm kỳ” là lối suy nghĩ và hành động sai quy luật, thiếu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý đang đương nhiệm. Bài viết chỉ rõ biểu hiện, ảnh hưởng của “tư duy nhiệm kỳ” tới hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong những năm qua. Trên cơ sở đó, chỉ ra một số giải pháp cơ bản để khắc phục.

Lý luận về hình thái kinh tế -xã hội và những quan điểm sai trái cần bác bỏ

(LLCT) - Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là một trong những nội dung quan trọng nhất của chủ nghĩa duy vật về lịch sử; trong đó các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã chỉ ra những quy luật vận động chung nhất của xã hội loài người. Vì vậy, đã có nhiều nước chọn học thuyết hình thái kinh tế - xã hội là cơ sở lý luận để xây dựng CNXH. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cũng như trước những biến đổi không ngừng của thế giới trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều người đã hoài nghi về tính đúng đắn và khoa học của học thuyết này. Do vậy, cần phải có những luận cứ để đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái nhằm bảo vệ tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay.

C.Mác với phương Đông

(LLCT) - Sinh thời, C.Mác đã có những nghiên cứu rất sâu sắc về đất nước Ấn Độ (một trong những quốc gia tiêu biểu cho phương Đông), thể hiện rõ qua hai tác phẩm nổi tiếng: “Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ” và “Những kết quả tương lai của sự thống trị của Anh tại Ấn Độ”. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng: C.Mác không hề nghiên cứu về phương Đông; học thuyết của Ông chỉ áp dụng được ở phương Tây, chứ không phù hợp với các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Nhận định không đúng đắn này cần bị phê phán, bác bỏ, nhất là khi phục vụ cho ý đồ chính trị muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác ở Việt Nam. Bài viết luận giải những nội dung cốt lõi nghiên cứu của C.Mác ở phương Đông, đặc điểm văn hóa phương Đông làm nền tảng cho sự khẳng định sự phù hợp của chủ nghĩa Mác ở phương Đông.

Xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội

Xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội

(LLCT) -  Hiện nay, mạng xã hội (MXH) đang trở thành công cụ truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Bên cạnh những tiện ích vượt trội, MXH nảy sinh không ít vấn đề, chẳng hạn những biểu hiện lệch chuẩn, ứng xử thiếu văn hóa, hoặc dùng MXH để trục lợi..., gây ra những tác động xấu tới nền tảng và những giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc, đòi hỏi cần có giải pháp chấn chỉnh.

 

Một số vấn đề đặt ra trong xây dựng niềm tin xã hội ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) -  Niềm tin xã hội có vai trò to lớn đối với sự phát triển xã hội, nó không chỉ tạo ra giá trị tinh thần to lớn mà còn tạo ra giá trị vật chất cho xã hội, “niềm tin  tạo ra hiện thực” (Belief creates the actual fact). Nhờ có một niềm tin xã hội mãnh liệt mà dân tộc Việt Nam đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ để phát triển như hôm nay. Tuy nhiên, hiện nay tác động tiêu cực của nhiều yếu tố mới từ bên ngoài, cùng với những hạn chế, bất cập nội tại đã làm cho niềm tin xã hội của con người Việt Nam ít nhiều có sự giảm sút. Bài viết bước đầu xác định một số vấn đề cần giải quyết nhằm củng cố, xây dựng niềm tin xã hội ở Việt Nam hiện nay.

 
Đấu tranh chống lại quan điểm bác bỏ, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai câp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản

Đấu tranh chống lại quan điểm bác bỏ, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai câp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản

(LLCT) - Từ khi ra đời, đảng cộng sản - đội tiên phong của giai cấp công nhân đã khẳng định vai trò to lớn trong việc lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Ở một số nước, đảng cộng sản đã trở thành đảng cầm quyền và ngày càng chứng tỏ tính đúng đắn của lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hiện nay một số luận điệu đòi phủ nhận vai trò của đảng cộng sản, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nhằm xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận chủ nghĩa xã hội. Do vậy, phân tích cơ sở khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò của đảng cộng sản sẽ góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin.

Một số góp ý đối với các nội dung sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Một số góp ý đối với các nội dung sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

(LLCT) - Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV đang diễn ra sẽ thảo luận về Dự thảo sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong đó có một số nội dung quan trọng như: không quy định có công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; về tuyển dụng công chức và liên thông trong công tác cán bộ; về nâng ngạch và phân loại công chức; về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; về hợp đồng làm việc đối với viên chức... Đề cập tới những nội dung trên, bài viết dưới đây mong muốn cùng các đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng thảo luận kỹ càng, thận trọng trước khi sửa đổi và thông qua.

Sự biến đổi của cơ cấu giai - tầng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay

(LLCT) - Quá trình đổi mới đất nước, mở cửa hội nhập, phát triển kinh tế thị trường dẫn đến nhiều biến đổi kinh tế - xã hội to lớn, bên cạnh những thành tựu đạt được có ý nghĩa lịch sử, cơ cấu xã hội cũng có sự phân hóa, phân tầng mạnh mẽ. Một xã hội có “cấu trúc tầng bậc” xuất hiện ngày càng rõ ràng, hình thành nên những giai - tầng xã hội khác nhau về thu nhập, mức sống, địa vị kinh tế, hưởng thụ văn hóa, quyền lực chính trị và uy tín xã hội... Do đó rất cần rà soát và điều chỉnh các chính sách kinh tế - xã hội, góp phần tạo dựng những chuyển biến tích cực trong cơ cấu giai - tầng xã hội trong bối cảnh hiện nay.

Những biến đổi của đạo Tin lành ở Việt Nam

(LLCT) - Đạo Tin lành được truyền vào Việt Nam khoảng thập niên đầu thế kỷ XX. Do nhiều nguyên nhân về tôn giáo, văn hóa, xã hội và chính trị, nên trước năm 1975, mặc dù các nhà truyền giáo rất nỗ lực, nhưng đạo Tin lành phát triển chủ yếu ở khu vực phía Nam với số lượng tín đồ hạn chế. Từ giữa những năm 1980 đến nay, đạo Tin lành ở Việt Nam phát triển rộng khắp, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Tây Bắc, đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm về nhận thức và chính sách.

 

Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam từ góc nhìn văn hóa và phát triển

(LLCT) - Bài viết nêu định nghĩa “chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam” và khẳng định: Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam giải quyết hàng loạt vấn đề về văn hóa và phát triển. Chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam là một trong những giá trị cốt lõi của văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam, được hình thành và phát triển trong lịch sử dựng nước, giữ nước và mở cõi của dân tộc Việt. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ, phát huy chủ nghĩa cộng đồng Việt Nam, nhằm khơi dậy những động lực xã hội, vốn xã hội, nhằm giải quyết tối ưu giữa cái cá nhân, cái cộng đồng với toàn dân tộc; giữa dân tộc và quốc tế; giữa lịch sử, hiện tại và tương lai; giữa tồn vong và phát triển.

Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Bài viết nêu lên nội hàm của khái niệm đạo đức kinh doanh và đi sâu phân tích sự tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức kinh doanh thông qua quy luật hình thành và phát triển của đạo đức; thông qua cơ chế, chính sách; thông qua hệ thống luật pháp; môi trường kinh doanh; lợi ích v.v..

Phòng, chống tham nhũng từ góc nhìn văn hóa truyền thống

(LLCT) - Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta thừa nhận “Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Tình trạng tham nhũng được Đảng ta đánh giá là nghiêm trọng thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có những yếu tố thuộc về văn hóa truyền thống của Việt Nam vẫn tạo ra những mảnh đất thuận lợi cho tham nhũng được dung dưỡng, củng cố. Vì vậy, nhận diện những nét văn hóa này là cần thiết để chúng ta có những biện pháp loại bỏ chúng, từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội.

Xung đột và quản lý xung đột trong hoạt động y tế ở Việt Nam

(LLCT) - Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các xung đột trong hoạt động y tế ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và để lại những hệ quả xã hội tiêu cực. Xem xét dưới góc độ lý thuyết xung đột xã hội có thể thấy một số biểu hiện xung đột trong hoạt đột y tế ở Việt Nam hiện nay là: xung đột giữa bảo hiểm y tế, bệnh nhân và bác sỹ; xung đột giữa các cấp lãnh đạo và các y bác sỹ, nhân viên y tế; xung đột trong tính chất công việc của hoạt động y tế; xung đột giữa bác sỹ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... Để quản lý tốt các xung đột góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cần kiểm soát, điều chỉnh xung đột hướng đến giảm thiểu các tác động tiêu cực và thúc đẩy làm gia tăng các tác động tích cực có lợi trong lĩnh vực y tế.

Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn ngừa tham nhũng

Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn ngừa tham nhũng

(LLCT) - Trên cơ sở khái quát những nội dung cơ bản về tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và rút ra kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng ở nước ta, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần giảm thiểu, ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Trang 1 trong tổng số 22 trang.